Έργα ΟΣΑΠΥ, προϋπολογισμού 2,14 εκ. ευρώ, που υλοποιούνται στο Δήμο Αγίου Βασιλείου από την Περιφέρεια Κρήτης επισκέφτηκε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης

Έργα Ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης των Περιοχών της Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ), συνολικού προϋπολογισμού, 2.142.374  Ευρώ, που υλοποιούνται στο Δήμο Αγίου Βασιλείου από την Περιφέρεια Κρήτης, επισκέφτηκε χτες η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, συνοδευόμενη από στελέχη των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης ξεναγήθηκε από το Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, κ.Γιάννη Ταταράκη στα τέσσερα έργα, που συγχρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΕΣΠΑ και εκτελούνται από την Περιφέρεια Κρήτης υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Τα έργα αυτά είναι τα ακόλουθα:

Έργο: «Ανάπλαση των οικισμών Ακούμια-Άνω Σακτούρια-Μέλαμπες Δ. Αγίου Βασι-λείου », προϋπολογισμού 1.219.999 Ευρώ

Φυσικό αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπλαση τμημάτων των οικισμών, με στόχο τη βελτίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντός, την αναβάθμιση της ποιότητα ζωής των κατοίκων και την προσέλκυση επισκεπτών.

Ο οικισμός Μελάμπων εξαιρέθηκε από το φυσικό αντικείμενο του έργου, με τη σύμφωνη γνώμη  της Δημοτικής Αρχής, λόγω σημαντικών προβλημάτων καθίζησης του εδάφους στην περιοχή επέμβασης. 

Το σημαντικότερο στοιχείο που  λήφθηκε υπόψη στις επεμβάσεις ήταν ο  διατηρημένος σε μεγάλο βαθμό, παραδοσιακός χαρακτήρας αυτών των οικισμών. 

Στα πλαίσια αυτά, επιλέχθηκε για τις πλακοστρώσεις ακανόνιστη ντόπια πέτρα σε ανοι-χτούς χρωματισμούς. Η οριοθέτηση των πλακοστρώσεων με ζώνες πλάτους 10 εκατοστών από τσιμεντένιους κυβόλιθους, καθώς και η τοποθέτηση ζωνών πλάτους 2 μέτρων από ορθογωνισμένη ντόπια πέτρα είχαν στόχο να συμβάλλουν στην ανάδειξη, σηματοδοτώντας παράλληλα τη διακριτή μετάβαση στις περιοχές επέμβασης.

Τοποθετήθηκαν επίτοιχα και επίστυλα φωτοβολταϊκά φωτιστικά και κάδοι απορριμμάτων. 

ΕΡΓΟ:«Μετατροπή παλαιού δημοτικού κτιρίου Πάνω Κρύας Βρύσης σε κέντρο ενημέ-ρωσης ορειβατών Δ. Αγίου Βασιλείου», προϋπολογισμού 151.097 Ευρώ     

To φυσικό αντικείμενο του έργου περιελάμβανε  οικοδομικές εργασίες στο κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Πάνω Κρύας βρύσης  και στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την λειτουργία ενός σύγχρονου Κέντρου πληροφόρησης ορειβατών.

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση πλατειών στους οικισμούς Κισσού Κεντροχωρίου, Πλατανέ, Κρύας Βρύσης και Ορνέ Δ. Αγίου Βασιλείου», προϋπολογισμού 341.999 Ευρώ

Στόχος του έργου ήταν η βελτίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των πλα-τειών στους οικισμούς Κισσού, Κεντροχωρίου,  Πλατανέ Κρύας Βρύσης και Ορνέ Δήμου Αγίου Βασιλείου, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην αναβάθμιση της ποιότητα ζωής των κατοίκων και την προσέλκυση επισκεπτών.

Οι εργασίες αφορούσαν κυρίως πλακοστρώσεις με ακανόνιστες χονδρόπλακες ή ορθογωνισμένες πλάκες, κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών, οριοθέτηση των πλατειών με τοποθέτηση κυβόλιθων, κατασκευή σταμπωτού δαπέδου στην Κρύα Βρύση καθώς και τοποθέτηση επίστυλων κσι επίτοιχων φωτοβολταϊκών φωτιστικών.  

ΕΡΓΟ: «Μετατροπή παλαιών Δημοτικών κτιρίων κάτω Κρύας Βρύσης – Κεντροχω-ρίου – Πλατανέ σε  πολιτιστικά κέντρα Δήμου Αγίου Βασιλείου» 

1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ, προϋπολογισμού 429.277 Ευρώ

Το έργο είχε σκοπό την ανακαίνιση των δημοτικών κτιρίων των οικισμών Κάτω Κρύα Βρύση, Κεντροχώρι και Πλατανέ, για την μετατροπή τους σε πολιτιστικά κέντρα, την βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Στην πορεία του έργου εξαιρέθηκαν τα κτίρια της Κάτω Κρύας Βρύσης και του Πλατανέ λόγω σοβαρών στατικών προβλήματων στο φέροντα οργανισμό των κτιρίων, ενώ ολοκληρώθηκε η μετατροπή του παλαιού δημοτικού κτιρίου του Κεντροχωρίου σε πολιτιστικό κέντρο.
Οι εργασίες αφορούσαν αποκατάσταση ρηγματώσεων με ειδικά κονιάματα, αποκατάσταση της κεραμοσκεπούς στέγης, νέες ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, νέα κουφώματα αλουμινίου, αποκατάσταση παλαιού δαπέδου, εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς, δημιουργία WC και WC ΑΜΕΑ, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και νέο ηλεκτροφωτισμό.