Μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουλίου οι αιτήσεις - Ποιές είναι οι ειδικότητες

Στην πρόσληψη επτά (7) συνολικά ατόμων - με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών - για την κάλυψη έκτακτων/εποχικών αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, θα προβεί ο Δήμος Πλατανιά. Ειδικότερα, το εποχιακό προσωπικό που θα προσληφθεί, αφορά τις εξής ειδικότητες:
 
Ειδικότητα  - Αριθμός Θέσεων
ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων φορτηγών [Γ΄ (C) Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]    1
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (ισοπεδωτή γαιών)    1
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών    1
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (πολυμηχανήματος χορτοκοπτικού)    1
ΥΕ Εργατών αποκομιδής απορριμμάτων    3

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Πλατανιά στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πλατανιά, Τ.Κ.73014, Γεράνι Χανίων, απευθύνοντάς την υπόψη κου Τζανάκη Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας: 2821340015). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 22 Ιουλίου.