Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στη συνεδρίασή του στις  29.7.2016, αποφάσισε μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου Φώτη Καζάση,  να ορίσει ως εκτελεστικά του μέλη τους:

1.    Βασίλειο Λιβάνιο, μέλος του ΔΣ, στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 7 του καταστατικού του ΟΑΚ Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Β’ 2733/15.10.2013) και όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας  του ΟΑΚ Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Β’ 2836/7-11-2013), που αφορούν στο αντικείμενο των εργασιών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. 

2.    Αριστόδημο Χατζηδάκη, μέλος του ΔΣ, στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 7 του καταστατικού του ΟΑΚ Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Β’ 2733/15.10.2013) και όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας  του ΟΑΚ Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Β’ 2836/7-11-2013), που αφορούν στο αντικείμενο των εργασιών της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. 

3.    Φανή Κουτσουμπού, μέλος του ΔΣ, στην οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 7 του καταστατικού του ΟΑΚ Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Β’ 2733/15.10.2013) και όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας  του ΟΑΚ Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Β’ 2836/7-11-2013), που αφορούν στο αντικείμενο των εργασιών όλων των Διευθύνσεων του Οργανισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Η πάσης φύσεως μηνιαία μικτή αποζημίωση του εκτελεστικού μέλους του ΔΣ της εταιρείας σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 1685 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.