Συνεδρίαση πραγματοποιεί η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση (άρθρο 76 παρ 2α του Ν.3852/2010) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29), την 23 Αυγούστου  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2017.
2) Γνωμοδότηση ενόψει της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους  2017.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, 24 Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 (άρθρο 76 παρ 3 του Ν.3852/2010).