Την ανάκληση  από τα καθήκοντα του, τον μέχρι σήμερα ορισθέντα  Αντιδήμαρχο και αναπληρωτή Δημάρχου κ. Αδάμ Παραδεισανό προχώρησε ο δήμαρχος Αμαρίου, για τους παρακάτω αναφερόμενους λόγους  

Αφού λάβαμε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Νόμου 3852 / 7 - 6 - 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης » (Α΄87) , αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και στις αρμοδιότητες που μεταβιβάζει σ’ αυτούς ο Δήμαρχος.

2. Την αριθμ. 314/30-12-2015 προηγούμενη απόφαση, περί ορισμού των Αντιδημάρχων από 1-01-2016 και τη μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων

3. Την ανάγκη ανάκλησης του Αντιδημάρχου κ. Αδάμ Παραδεισανού πριν από τη λήξη της θητείας του, για το λόγο ότι με τη στάση του, το ύφος του ,  τους μειωτικούς χαρακτηρισμούς στον κ. Δήμαρχο και σε Δημοτική Σύμβουλο σε δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26-08-2016, ενέργειες που δεν συνάδουν με το αξίωμα που έφερε και τη φιλοσοφία του άρθρου 59 παρ. 1του ν. 3852/2010    

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Νόμου 3852 / 7 - 6 - 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης » (Α΄87) , αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και στις αρμοδιότητες που μεταβιβάζει σ’ αυτούς ο Δήμαρχος.
2. Την υπ’ αριθμ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε΄ άρθρου 3 ν. 4051/2012 (Α΄40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία. 

4.    Το γεγονός ότι ο Δήμος Αμαρίου εμπίπτει στις διατάξεις  άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν.3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν  (4) Αντιδήμαρχοι

5. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.5 του Ν.3852/2010.

6. Τις πολλές και διευρυμένες αρμοδιότητες του νέου Δήμου Αμαρίου.

7.  Την 314/30-12-2015 απόφαση δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων, Εντεταλμένων Συμβούλων  και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».
8.    Την 163/31-08-2016 αιτιολογημένη απόφαση Δημάρχου περί ανάκλησης αντιδημάρχου, όπου αναφέρεται:

«Η ανάγκη ανάκλησης του Αντιδημάρχου κ. Αδάμ Παραδεισανού προήλθε, πριν από τη λήξη της θητείας του, για το λόγο ότι με τη στάση του, το ύφος του ,  τους μειωτικούς χαρακτηρισμούς στον κ. Δήμαρχο και σε Δημοτική Σύμβουλο σε δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26-08-2016, ενέργειες που δεν συνάδουν με το αξίωμα που έφερε και τη φιλοσοφία του άρθρου 59 παρ. 1του ν. 3852/2010».    

9.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρίου (ΦΕΚ 2123/22-09-2011 όπως τροποποιήθηκε  ΦΕΚ 2617/16-10-2013)

Ο Δήμαρχος Αμαρίου ορίζει Αντιδήμαρχο στη θέση του αντικατασταθέντα, για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας, τον Δημοτικό Σύμβουλο της  πλειοψηφίας κ. Εμμανουήλ Ψαρουδάκη του Γεωργίου