Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα στο ΤΕΙ Κρήτης η προγραμματισμένη συνάντηση Βουλευτών Κρήτης και συνεργατών τους με το Συμβούλιο του Ιδρύματος και με εκπροσώπηση του Συλλόγου των Καθηγητών του. Τη συνάντηση απασχόλησε το Σχέδιο Νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας που, όπως είναι γνωστό, έχει εισαχθεί για συζήτηση στη Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Στα πλαίσια της συνάντησης αναπτύχθηκαν στους Βουλευτές και στους εκπροσώπους τους οι ιδιαίτερα σοβαρές ενστάσεις της Συνόδου των Προέδρων των ΤΕΙ σε σχέση με το Σχέδιο Νόμου, καθώς και της Ομοσπονδίας Συλλόγων των Καθηγητών των ΤΕΙ της Χώρας. Έγινε σαφές ότι η Ακαδημαϊκή Κοινότητα του ΤΕΙ Κρήτης αναγνωρίζει, ότι τα ΤΕΙ, ως ιδρύματα του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, μαζί με τα Πανεπιστήμια, αντιμετωπίζουν χρόνια σοβαρά προβλήματα σε σχέση με τις αυξανόμενες απαιτήσεις για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και έρευνας στο σημερινό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ως εκ τούτου θεωρεί ότι χρειάζονται ριζικές διαθρωτικές αλλαγές στο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Ιδρυμάτων.

Επισημάνθηκε ότι το Σχέδιο Νόμου δεν διασφαλίζει τη δημοκρατική αυτοδιοίκηση και ταυτόχρονα τις αποτελεσματικές διαδικασίες στη κατεύθυνση της συνεχούς εξέλιξης των ΤΕΙ στο πλαίσιο των αρχών της ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της χώρας. Για άλλη μια φορά αποδίδεται στα ΤΕΙ ένας αμφίβολος ακαδημαϊκός ρόλος, με σαφείς ενδείξεις υποβάθμισής τους. Οι διατάξεις του ΣΝ για τον τρόπο διοίκησης των ιδρυμάτων εμπεριέχουν σοβαρό δημοκρατικό έλλειμμα, υποβάθμιση του ρόλου των συλλογικών οργάνων ακαδημαϊκής διοίκησης και περιορίζουν δραστικά την αυτονομία τους.

Η Ακαδημαϊκή Κοινότητα του ΤΕΙ Κρήτης θεωρεί απαραίτητες τις ακόλουθες εξαιρετικά σημαντικές αλλαγές στο Σχέδιο Νόμου, στα πλαίσια των προαναφερόμενων θέσεων:

(α) Με δεδομένη την απαξίωση των ΤΕΙ τα τελευταία χρόνια, απαραίτητη είναι η ανάπτυξη ενός τύπου Ανώτατου Ιδρύματος στη Χώρα, του Πανεπιστημίου. Το Ίδρυμά μας θεωρεί ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, να αναπτυχθεί και να προσφέρει ποιοτική Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα, με βάση το πλαίσιο λειτουργίας των ΤΕΙ που περιγράφεται στο ΣΝ. Σε σχέση με αυτό το Σχέδιο, τα συλλογικά μας όργανα προέβαλαν τη θέση ότι το ΤΕΙ Κρήτης είναι ίδρυμα με πανεπιστημιακά χαρακτηριστικά. Ανυποχώρητη θέση μας, λοιπόν, είναι εφόσον η Κυβέρνηση εμμείνει σε δύο τύπους ΑΕΙ, να βελτιωθεί η περιγραφή του ρόλου και της αποστολής των ΤΕΙ στο ΣΝ: Τα ΤΕΙ να τοποθετηθούν σε σχέση ισότιμη με τα Πανεπιστήμια, στο Άρθρο 4, παρ.2 του ΣΝ, αλλά και να τους διατίθενται αντίστοιχοι πόροι, που απαιτούνται για τη βιώσιμη λειτουργία τους και την εκπλήρωση της αποστολής τους.

(β) Να τηρηθεί η δημόσια δέσμευση της Υπουργού Παιδείας για τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας απονομής Διδακτορικού Διπλώματος από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ υπό κοινές προϋποθέσεις συγκρότησης των Σχολών που προτίθενται να παρέχουν τις Σπουδές αυτές, όπως η ύπαρξη ικανού αριθμού Καθηγητών υψηλού επιπέδου, οι κατάλληλες υποδομές, η έρευνα κ.ά. (Άρθρο 39 του ΣΝ).

(γ) Στα πλαίσια της δημιουργίας ενός Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Χώρα, σε συνέχεια του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού, επιβάλλεται η συνεργασία των ΤΕΙ με τα Ερευνητικά Ιδρύματα για Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Τα ΤΕΙ έχουν πολύ μεγάλο αριθμό συνεργασιών με Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας και άλλων χωρών, σε προγράμματα έρευνας, περιλαμβανομένων πλείστων Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών. Για παράδειγμα στην Κρήτη, η μεγάλη συγκέντρωση Ερευνητικών Ιδρυμάτων, οι πολλαπλές μέχρι τώρα συνεργασίες τους με το ΤΕΙ, αλλά και η εκδηλωμένη πρόθεσή τους (με ιδιαίτερα διακριτή περίπτωση το ΙΤΕ) για διεύρυνση των συνεργασιών, εγγυώνται ότι το ΤΕΙ και τα Ερευνητικά Ιδρύματα θα εκπονήσουν από κοινού προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών υψηλού επιπέδου και θα τα υλοποιήσουν με επιτυχία. Στην προηγούμενη Έκτακτη Σύνοδο Προέδρων-Αντιπροέδρων ΤΕΙ στο Υπ. Παιδείας, αποκομίσαμε ότι η συνεργασία αυτή εκ παραδρομής είχε παραλειφθεί από την αρχική μορφή του ΣΝ. Όμως και στην τελευταία μορφή του αυτή λείπει. (Άρθρο 42 του ΣΝ). Με τις συνεργασίες των ΤΕΙ με τα Ερευνητικά Ιδρύματα θα υποστηριχθεί το ερευνητικό τους έργο και θα αξιοποιηθεί το ερευνητικό δυναμικό και οι υποδομές για Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση.