Με 43 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 4 Οκτωβρίου στις 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά.

Η συνεδρίαση θα γίνει στο Δημαρχείο στο Γεράνι με τα εξής θέματα:

Θέμα 1ο
: Συζήτηση αναφορικά με τις δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης Δήμου Πλατανιά, την στελέχωσή τους και τα γενικότερα προβλήματα στον τομέα της Υγείας
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 2ο
: Αναμόρφωση Πρ/σμού - Τροπ/ση Τεχνικού Προγράμματος & Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2016
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 3ο
: Αναμόρφωση Πρ/σμού - Τροπ/ση Τεχνικού Προγράμματος & Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2016
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 4ο
: Έκθεση Δημάρχου περί των διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2016-2019 του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 5ο
: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, με ισχύ από τη λήψη της παρούσας απόφασης και για το υπόλοιπο του έτους 2016, για την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νση ΚΕΠ, τις Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο και τις Επιτελικές υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 6ο
: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, με ισχύ από τη λήψη της παρούσας απόφασης και για το υπόλοιπο του έτους 2016, για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 7ο
: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, με ισχύ από τη λήψη της παρούσας απόφασης και για το υπόλοιπο του έτους 2016, για την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νση ΚΕΠ, τις Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο και τις Επιτελικές υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 8ο
: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, με ισχύ από τη λήψη της παρούσας απόφασης και για το υπόλοιπο του έτους 2016, για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 9ο
: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, από λήψεως της παρούσας απόφασης και για το υπόλοιπο του έτους 2016, για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 10ο
: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, από λήψεως της παρούσας απόφασης και για το υπόλοιπο του έτους 2016, για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 11ο
: Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Αντώνης Φραγκονικολάκης, Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού
Παντοπωλείου & Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πλατανιά
Θέμα 12ο
: Κατανομή πίστωσης ποσού 36.020,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, (Γ΄ κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και απόδοσή του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 13ο
: Επέκταση κοιμητηρίου στην Τ.Κ. Παλαιών Ρουμάτων Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 14ο
: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 15ο
: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Διευθέτηση απορροών όμβριων υδάτων ΤΚ Μεσκλών»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 16ο
: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής Έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 17ο
: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 10ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2015» Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο
: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας T.K. Βατολάκκου»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 19ο
: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Ανάπλαση πλατειών Σπηλιάς – Γριμπιλιανών - Αφράτων” Δήμου Πλατανιά (πρώην Δήμου Κολυμβαρίου)
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 20ο
: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Δ. ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΟΥΝΑΚΙΟΥ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ, ΣΥΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 21ο
: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Τ.Κ. Μεσκλών»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 22ο
: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ”ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 23ο
: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 24ο
: Χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 25ο
: Εκπροσώπηση Δήμου Πλατανιά στην 2η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Ανάπτυξης Λάκκων – Ομαλού Α.Ε.
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 26ο
: Ορισμός εκπροσώπων για τη Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε πωλητές λαϊκών αγορών
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 27ο
: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Μιχελάκη Αναστάσιο του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Σέμπρωνα Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 28ο
: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Βαγιάκη Εμμανουήλ του Παναγιώτη, κάτοικο Τ.Κ. Σκινέ Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 29ο
: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Ζερβουδάκη Γεώργιο του Νικολάου, κάτοικο Τ.Κ. Κουφού Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής:κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 30ο
: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Στυλιανουδάκη Δημήτριο του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής:κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 31ο
: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Βουτσάκη Ιωάννη του Νικολάου, κάτοικο Τ.Κ. Δρακώνας Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής:κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 32ο
: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Βουράκη Παύλο του Αποστόλου,κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής:κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 33ο
: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Μαραγκουδάκη Κων/νο του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ. Ορθουνίου Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής:κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 34ο
: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Αλιγιζάκη Σοφία του Αποστόλου, κάτοικο Τ.Κ. Ορθουνίου Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής:κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 35ο
: Έξοδα μετακίνησης αιρετών & ψήφιση πίστωσης Εισηγητής:κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 36ο
: Έξοδα μετακίνησης αιρετών & ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 37ο
: Συνδιοργάνωση και οργάνωση πολιτιστικών δράσεων Δήμου Πλατανιά με τον Λαογραφικό Όμιλο Χανίων
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 38ο
: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πλατανιά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας
Εισηγητής: Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 39ο
: Έγκριση προμήθειας στεφάνων, για τις επετειακές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 1940, που θα συμμετέχει ο Δήμος Πλατανιά και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 40ο
: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής με το Σωματείο Λέσχης Χανίων 4Χ4 στον αγώνα που θα διενεργηθεί στην ευρύτερη περιοχή ΦΡΑΓΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ - ΒΑΤΟΛΑΚΟΣ ΧΑΝΙΩΝ στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2016 και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Δήμος Πλατανιά/τηλ: 28213 40019 / e-mail [email protected]
Θέμα 41ο
: Καθορισμός κριτηρίων για την απονομή δύο δωρεάν υποτροφιών που χορηγεί η Hotelier Education
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 42ο
: Συνδιοργάνωση Δήμου Πλατανιά με την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης καθώς και με άλλους φορείς του Ν. Χανίων της εκπαιδευτικής δράσης cine-Μαθήματα και του 4ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Χανίων που θα διεξαχθούν από τις 26/10/2016 έως τις 4/11/2016 στο
Πνευματικό Κέντρο Χανίων
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 43ο
: Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ΄αριθμό 305/17-08-2016 απόφασης, του οικείου, Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, στις ποδοσφαιρικές ομάδες του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά