Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο  την 12η  του μηνός Oκτωβρίου έτους 2016, ημέρα  Τετάρτη    και ώρα 8.30   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Διάλυση σύμβασης και επιστροφή  εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το έργο «Μόνωση οροφής σχολείου Αγίου Στεφάνου και γηπέδου Κουτσουρά».

Θέμα 2ο: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 3ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών  οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 4ο:΄Ασκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ΄αρ. 42/2015 απόφασης του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.
 
Θέμα 5ο:΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας  για την  Αντικατάσταση δημοτικού φωτισμού στην οδό Κύπρου και Μεταξάκη..

Θέμα 6ο:΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την συντήρηση –αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων ΔΕ 

Ιεράπετρας(προμήθεια υλικών)