Στο πλαίσιο των Β2Β συναντήσεων για τη στήριξη του εξαγωγικού εμπορίου που διοργάνωσε στις 3 Οκτωβρίου στα Χανιά το Επιμελητήριο, πραγματοποιήθηκε έρευνα για την αξιολόγηση της διοργάνωσης, με τη μορφή προσωπικών συνεντεύξεων στους συμμετέχοντες επιχειρηματίες .

Η έρευνα στηρίχθηκε σε δύο πυλώνες. Στον πρώτο έγινε αξιολόγηση από τους τοπικούς επιχειρηματίες, ενώ στον δεύτερο ,ανίχνευση των μελλοντικών στόχων των συμμετεχόντων ώστε, να χαραχθούν οι αντίστοιχες, επικουρικά προς τους εξαγωγείς, στοχευμένες παρεμβάσεις.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτυπώνουν μια σημαντική επιτυχία των συναντήσεων Β2Β αφού αναφορικά με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που ανοίχθηκαν, οι επιχειρήσεις σε ποσοστό 84,1% έκλεισαν πιθανότατα κάποιου είδους συμφωνία με τους εξαγωγείς ενώ , ένα ποσοστό 79% δηλώνει ότι, οι στόχοι που είχαν θέσει στα προγραμματισμένα Β2Β ραντεβού τους επιτεύχθηκαν.

Πάνω από το 80% των τοπικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν, δηλώνει πολύ έως και αρκετά ευχαριστημένο από το κόστος συμμετοχής, το επίπεδο της οργάνωσης, τον συντονισμό της εκδήλωσης καθώς και από το χώρο που διεξήχθη.

Το σύνολο των τοπικών επιχειρήσεων δήλωσε επίσης ότι, θα συμμετάσχει σε μια αντίστοιχη μελλοντική (Β2Β) διοργάνωση του Επιμελητηρίου Χανίων.

Αναλυτικά η έρευνα:

Τύπος έρευνας

Ποσοτική με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεων

Δείγμα 19 επιχειρήσεις στο Νομό Χανίων

Μεθοδολογία

Προσωπικές συνεντεύξεις σε επιχειρηματίες που συμμετείχαν στις συναντήσεις Β2Β στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Περίοδος διεξαγωγής της έρευνας

3 Οκτωβρίου 2016