Με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας προσφέρει προς ενοικίαση μια έκταση 8,3 στρεμμάτων στην περιοχή Κορακιές που είναι κοντά στον Μουζουρά, στο Αεροδρόμιο στο Ακρωτήρι Χανίων.

Στην διακήρυξη του διαγωνισμού αναφέρονται τα εξής:

« Ανακοινώνεται ότι την 10.11.2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 θα διενεργηθεί στα γραφεία της 115 ΠΜ (Χανιά- Κρήτη), δημόσιος πλειδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση 8,3 στρεμμάτων στην περιοχή “Κορακιές” Ακρωτηρίου Α/Δ Σούδας για κάθε νόμιμη χρήση, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από υπογραφής της σύμβασης.

 Οι προσφορές θα αφορούν ετήσιο κατά στρέμμα μίσθωμα (για ολόκληρη την προσφερόμενη έκταση). Ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται σε διακόσια ευρώ (200,00 ευρώ) κατά στρέμμα για το 1ο έτος της μίσθωσης, το οποίο τα επόμενα χρόνια θα προσαυξάνεται κατά 2% το χρόνο του ποσοστού αυτού υπολογιζόμενου στο διαμορφούμενο κάθε χρόνο νέο μίσθωμα.

 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προσφερόμενου συνολικού ετησίου μισθώματος του 1ου έτους βάσει της τελικής προσφοράς του τελευταίου πλειοδότη.

 Πληροφορίες στα παραπάνω γραφεία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00 (τηλ. ΜΤΑ 210-3675282-3 και τηλ. 115 ΠΜ 28210-05040).»

Όλοι οι ειδικοί όροι του διαγωνισμού