Επτά νέα έργα συνολικού προϋπ/σμού  867.000 € εντάχθηκαν, μετά από πρόταση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016 του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και εγκρίθηκαν σύμφωνα με την αρ. Ε189 ΤΡΟΠ.0 /01-11-2016 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για χρηματοδότηση ποσού 633.000 €. Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων.

Τα έργα αυτά, που εγκρίθηκαν στο ΠΔΕ 2016 , είναι τα ακόλουθα:

1.    «Συντήρηση   υφιστάμενης αποθήκης  στο  Λιμενικό Τμήμα Γ –Γενικών και χύδην φορτίων του Λιμένα Σούδας- Χρήση 2016»,  

Συνολικός προυπ/σμός :123.000 € από ΠΔΕ 
Τεχνική  Περιγραφή: Στην υφιστάμενη αποθήκη, εμβαδού 750,00 μ2 που βρίσκεται στον χερσαίο χώρο του Εμπορικού τμήματος του Λιμένα Σούδας, η οποία είναι κατασκευασμένη από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος, τοιχοποιία από πλινθοδομή και δίριχτη μεταλλική στέγη, επιβάλλεται η συνολική συντήρηση εσωτερικά του κτιρίου καθώς και η αντικατάσταση των κουφωμάτων αυτής.

2.    «Συντήρηση χερσαίων χώρων Αλιευτικού  λιμένα  Σούδας - Χρήση 2016 » 

Συνολικός προυπ/σμός:124.000 €,  90.000 € από ΠΔΕ, 34.000 € από ιδίους πόρους  του ΛΤΝΧ 
Τεχνική  Περιγραφή: Ανακατασκευή επιστρώσεων με σκυρόδεμα  όπισθεν των υφιστάμενων κρηπιδωμάτων μετά του απαιτούμενου εξοπλισμού ανωδομών  στον Αλιευτικό Λιμένα Σούδας. Ενίσχυση θωράκισης υφιστάμενου μώλου  από φυσικους ογκολίθους . Αποκατάσταση σποραδικών  υποσκαφών  με σκυρόδεμα. Οι επιστρώσεις, των οποίων προτείνεται η ανακατασκευή, είναι παλαιές και οι περιοδικές συντηρήσεις που γίνονται με    δαπάνη του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των φθορών προσωρινά.

3.    «Ανακατασκευή  οδοστρωμάτων  στη  πλατεία και  σε τμήμα της παραλιακή οδού του  Λιμένα Σούδας - Χρήση 2016»

Συνολικός προυπ/σμός:124.000 €,  80.000 € από ΠΔΕ, 44.000 € από ιδίους πόρους  του ΛΤΝΧ 
Τεχνική  Περιγραφή: Αποκατάσταση των φθορών σε υπάρχοντα οδοστρώματα με κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα στη Πλατεία Σούδας και σε τμήμα της παραλιακής οδού  πρόσβασης στο Λιμάνι της Σούδας. Tα οδοστρώματα, των οποίων προτείνεται η ανακατασκευή, είναι παλαιά και οι περιοδικές συντηρήσεις που γίνονται με    δαπάνη του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των φθορών προσωρινά.

4.    «Συντήρηση χερσαίων χώρων λιμενικών υποδομών  Αγίας Ρουμέλης Δήμου  Σφακίων»  

Συνολικός προυπ/σμός:124.000 €,  90.000 € από ΠΔΕ, 34.000 € από ιδίους πόρους  του ΛΤΝΧ 
Τεχνική  Περιγραφή: Αποξήλωση και ανακατασκευή  των παλαιών επιστρώσεων από άοπλο σκυρόδεμα, στο χερσαίο χώρο αναμονής των επιβατών.

5.    «Συντήρηση - Διαμόρφωση  χερσαίων χώρων Λιμενίσκου Κάτω Γαλατά Δήμου Χανίων»  

Συνολικός προυπ/σμός:124.000 €,  90.000 € από ΠΔΕ, 34.000 € από ιδίους πόρους  του ΛΤΝΧ Τεχνική  Περιγραφή: Καθαίρεση  και απομάκρυνση των παράνομων  κατασκευών . Αποξήλωση και ανακατασκευή  των παλαιών επιστρώσεων από άοπλο σκυρόδεμα. Διαμόρφωση  χερσαίας ζώνης Λιμενίσκου.

6.    «Συντήρηση χερσαίων χώρων Λιμενίσκου Μαραθίου Δήμου Χανίων -Χρήση 2016»

Συνολικός προυπ/σμός:124.000 €- 80.000 € από ΠΔΕ,  44.000 € από ιδίους πόρους     του ΛΤΝΧ.
Τεχνική  Περιγραφή: Διαμόρφωση και επίστρωση   χερσαίων χώρων στο προσήνεμο μώλο του λιμενίσκου  οι οποίοι είναι πλήρως αδιαμόρφωτοι. Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στο προσήνεμο μώλο. 

7.    «Διαμόρφωση χερσαίων χώρων  Λιμένα Κισάμου  – Χρήση 2016»  

Συνολικός προυπ/σμός:124.000 €,  80.000 € από ΠΔΕ,  44.000 € από ιδίους πόρους  του ΛΤΝΧ
Τεχνική  Περιγραφή: Αποξήλωση ανακατασκευή και συμπλήρωση επιστρώσεων σε τμήμα των χερσαίων χώρων  του Λιμένα Κισάμου.

Τα παραπάνω έργα προτάθηκαν από το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, επιδιώκοντας την βελτίωση των υποδομών του Νομού μας, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των λιμανιών μας και  κατ΄επέκταση, την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας γενικότερα.

Για την  θετική ανταπόκρισή τους, στην παραπάνω πρόταση του ΛΤΝΧ εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας, στον Υπουργό   Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θ. Δρίτσα,  στον Υπουργό  Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και σε όλους όσους συνέβαλαν στην προσπάθειά μας αυτή.