Από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι τίθεται από τον Ν.4403/2016 Καταληκτική Ημερομηνία η 31-12-2016 για την αντικατάσταση των “παλιών” αδειών των παρακάτω τεχνικών επαγγελμάτων: 

- Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
- Εγκαταστάσεων Καύσης 
- Συγκολλητών 
- Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
- Ψυκτικών Εγκαταστάσεων  
- Χειριστών Μηχανημάτων Έργου