Τα αποτελέσματα 9μήνου 2016, παρουσίασε, σήμερα, η Τράπεζας Πειραιώς, με σημαντικότερο στοιχείο τη συνέχιση κερδοφορίας, για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, αλλά και την αύξηση των καταθέσεων κατά 2%.

Δηλώσεις Διοίκησης

«Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται ώστε να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους εντός ενός λειτουργικού περιβάλλοντος, το οποίο, αν και παραμένει απαιτητικό, παρουσιάζει ευκαιρίες, καθώς η ελληνική οικονομία ανακάμπτει σταδιακά. Είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες προς όφελος των μετόχων μας, των πελατών μας και των ανθρώπων μας. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ως στόχο την υιοθέτηση των υψηλότερων προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης.
Το ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνδυάζει εκτεταμένη διεθνή τραπεζική τεχνογνωσία με βαθιά γνώση του εγχώριου περιβάλλοντος. Θεωρούμε ότι και τα δύο αυτά στοιχεία είναι απαραίτητα για την επιστροφή της Τράπεζας σε βιώσιμη πορεία ανάπτυξης και μας επιτρέπουν να αξιοποιήσουμε την ηγετική μας θέση στον εγχώριο τραπεζικό τομέα. Όπως φαίνεται από τα σημερινά αποτελέσματα, η επίδοσή μας κατά το εννεάμηνο 2016 συνεχώς βελτιώνεται. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, εκφράζω την πίστη μου στις θετικές προοπτικές της
Τράπεζας Πειραιώς και την επιτυχή πορεία της στο μέλλον.»

Γεώργιος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

«Η απόδοση της Τράπεζας Πειραιώς κατά το 3ο τρίμηνο 2016 αποδεικνύει για ακόμα μία φορά τη δέσμευσή μας για την επίτευξη των οικονομικών και στρατηγικών μας στόχων. Για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς εμφάνισε κέρδη τα οποία ανήλθαν σε €31 εκατ., ενώ τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων επέδειξαν ανθεκτικότητα, διαμορφούμενα στα €290 εκατ.
Οι εισροές καταθέσεων το 3ο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα €0,9 δισ., με τις καταθέσεις να σημειώνουν αύξηση κατά 2%. Αυτό οφείλεται κυρίως στη χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων, αλλά και στις στοχευμένες πελατειακές μας δράσεις.
Η ενεργός διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεχίζει να παράγει σημαντικά θετικά αποτελέσματα, με περαιτέρω μείωση των δανείων σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες κατά €0,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Σε ετήσια βάση, το σύνολο των δανείων σε καθυστέρηση μειώθηκε κατά €2,2 δισ. ή 8%. Παράλληλα, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΝΡΕs) στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016 σημείωσαν μείωση
κατά €0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση και κατά €1,1 δισ. σε ετήσια βάση. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1) του Ομίλου βελτιώθηκε στο 17,6%, ενώ με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, o δείκτης διαμορφώθηκε
στο 16,7%. Η Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των στόχων της για το 2016: κερδοφορία, σημαντική μείωση των NPLs, βελτίωση της ρευστότητας.»

Γεώργιος Πουλόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων

 • Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων το 3ο 3μηνο 2016 επέδειξαν ανθεκτικότητα, φτάνοντας τα €290 εκατ.σε επαναλαμβανόμενη βάση, ενώ εξαιρώντας τα κέρδη χρηματοοικονομικών πράξεων διαμορφώθηκαν στα €280 εκατ., υψηλότερα κατά 6% σε ετήσια και 10% σε τριμηνιαία βάση. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα ήταν €278 εκατ., σταθερό σε τριμηνιαία βάση. 
 • Τα οργανικά έσοδα του Ομίλου (καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών) συνιστούν το 95% των επαναλαμβανόμενων καθαρών εσόδων το 3ο 3μηνο 2016, αυξημένα 7% ετησίως και 1% σε τριμηνιαία βάση.
 • Για το 9μηνο, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου ανήλθαν σε €844 εκατ. ή €794 εκατ. εξαιρουμένων των κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις, δηλαδή σταθερά σε ετήσια βάση ή 3% υψηλότερα αντιστοίχως έναντι του 9μήνου 2015.
 • Τα καθαρά έσοδα τόκων διαμορφώθηκαν σε €488 εκατ., +5% έναντι του 3ου 3μήνου 2015 και +1% έναντι του προηγούμενου 3μήνου. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε €453 εκατ., +10% ετησίως και +1% τριμηνιαίως, βελτιούμενα από τη συνεχιζόμενη μείωση του κόστους χρηματοδότησης. Υπενθυμίζεται ότι η
 • Τράπεζα Πειραιώς έπαυσε τη χρήση των κρατικών εγγυήσεων του Ν.3723 στα τέλη Απριλίου 2016. Η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα συνεχίσθηκε: τo κόστος των νέων προθεσμιακών καταθέσεων έφτασε τις 73 μονάδες βάσης (μ.β.) το Σεπτέμβριο 2016, με το μέσο επιτόκιο το 3ο
 • τρίμηνο 2016 για το σύνολο των καταθέσεων να παραμένει στις 51 μ.β., κινούμενο πτωτικά σε σχέση με τις 80 μ.β. το 3ο 3μηνο του 2015. 
 • To καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) του Ομίλου βελτιώθηκε στο 2,92% από 2,89% το 2ο τρίμηνο 2016, ενώ στην Ελλάδα ήταν 2,96% από 2,92% αντίστοιχα.
 • Για το 9μηνο, τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €1.450 εκατ., αυξημένα κατά 3% έναντι του 9μήνου 2015, ενώ στην Ελλάδα ήταν €1.341 εκατ. με άνοδο 7% αντιστοίχως.
 • Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα €82 εκατ. το 3ο 3μηνο 2016, +15% έναντι του 3ου 3μήνου 2015 και +3% έναντι του προηγούμενου 3μήνου. Στην Ελλάδα η άνοδος ήταν 15% σε ετήσια βάση στα €74 εκατ.
 • Τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ως ποσοστό του ενεργητικού βελτιώθηκαν ελαφρά στις 49 μ.β. το 3ο τρίμηνο 2016 από 47 μ.β. το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ενώ η ίδια τάση ήταν εμφανής και στις εγχώριες δραστηριότητες (48 μ.β. από 46 μ.β. το 2ο τρίμηνο 2016).
 • Για το 9μηνο, τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ανήλθαν σε €235 εκατ., 3% υψηλότερα έναντι του 9μήνου 2015. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσό ήταν €212 εκατ., με 4% ετήσια άνοδο.
 • Τα συνολικά καθαρά επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν στο 3ο τρίμηνο 2016 σε €602 εκατ., -1% σε τριμηνιαία βάση εξαιτίας της κίνησης εσόδων από μη βασικές δραστηριότητες.
 • Για το 9μηνο, τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €1.784 εκατ., αυξημένα κατά 1% έναντι του 9μήνου 2015. Για τις εγχώριες δραστηριότητες το αντίστοιχο ποσό ήταν €1.632 εκατ., με 4% ετήσια άνοδο.
 • Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα €322 εκατ., μειωμένο κατά 2% σε σχέση με το 2ο 3μηνο 2016. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα το 3ο 3μηνο 2016 βελτιώθηκε ελαφρά στο 52% από 53% το 2ο 3μηνο 2016, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης παρέμεινε στο επίπεδο του 50% όσο και το προηγούμενο 3μηνο.
 • Για το 9μηνο, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €941 εκατ. +2% έναντι του 9μήνου 2015. Συγκεκριμένες δράσεις που ήδη υλοποιούνται (πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού, μείωση αριθμού καταστημάτων κλπ) θα οδηγήσουν σε περαιτέρω συγκράτηση του λειτουργικού κόστους.
 • Οι προβλέψεις δανείων το 3ο τρίμηνο 2016 συνέχισαν την πορεία αποκλιμάκωσης και διαμορφώθηκαν σε €242 εκατ. έναντι €265 εκατ. το 2ο 3μηνο 2016 και €289 εκατ. το 1ο 3μηνο 2016.
 • Το προ φόρων αποτέλεσμα του Ομίλου για το 9μηνο 2016 ήταν κέρδος €41 εκατ. έναντι ζημιών ύψους €1,4 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. To προ φόρων αποτέλεσμα για το 3ο  τρίμηνο 2016 ήταν €40 εκατ.
 • Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε κέρδος €31 εκατ. το 3ο τρίμηνο 2016 από κέρδος €20 εκατ. το 2ο τρίμηνο 2016 (το τελευταίο συμπεριλάμβανε μη επαναλαμβανόμενο κέρδος χρηματοοικονομικών πράξεων €77 εκατ.).
 • Για το 9μηνο, τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε κέρδος €14 εκατ. έναντι ζημίας €621 εκατ. το 9μηνο 2015, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για κερδοφόρα χρήση το 2016.

Κύρια Σημεία Μεγεθών

 • Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €39,3 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016, αυξημένες κατά €0,9 δισ. έναντι του Ιουνίου 2016, σε συνέχεια της περαιτέρω χαλάρωσης των κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα, καθώς και των στοχευμένων προσφορών προϊόντων και πελατειακών δράσεων της Τράπεζας Πειραιώς. Η βελτίωση αυτή ακολούθησε την αύξηση των καταθέσεων κατά €0,5 δισ. το 2ο 3μηνο 2016. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα σημείωσαν άνοδο €0,9 δισ. το 3ο 3μηνο 2016 και διαμορφώθηκαν στα €36,4 δισ., ενώ οι καταθέσεις στο εξωτερικό στα €2,9 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016, αμετάβλητες σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2016.
 • Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις της Τράπεζας στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 5% καιτριμηνιαίως κατά 2% έναντι αντίστοιχων επιδόσεων της αγοράς +3% σε ετήσια βάση και +1% σε τριμηνιαία βάση.
 • Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε σημαντικά στα €23,8 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 από €26,8 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2016. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από το μηχανισμό ELA μειώθηκε στα €12,7 δισ. το Σεπτέμβριο 2016 από €14,4 δισ. τον Ιούνιο 2016.
 • Σε ετήσια βάση, η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016 ήταν σημαντικά χαμηλότερη κατά €12,1 δισ., με τον ELA μειωμένο κατά €8,5 δισ. Ταυτόχρονα, η πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά έναντι ενεχύρων έχει βελτιωθεί περαιτέρω, με υπόλοιπα €5,4 δισ. στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016 από €0,6 δισ. ένα έτος νωρίτερα.
 • Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών διαμορφώθηκαν στα €65,4 δισ. το Σεπτέμβριο 2016, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα €48,3 δισ. Το σύνολο των προ προβλέψεων δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα €61,5 δισ., ενώ των διεθνών δραστηριοτήτων στα €3,9 δισ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 123% το Σεπτέμβριο 2016 από 127% τον Ιούνιο 2016 και 138% το Σεπτέμβριο 2015.
 • Σε ετήσια βάση,τα δάνεια προ προβλέψεων στην Ελλάδα στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016 σημείωσαν υποχώρηση κατά 3%, ενώ προσαρμοσμένα για διαγραφές από το Σεπτέμβριο 2015 (€0,7 δισ.), ο ετήσιος ρυθμός ήταν - 1,7%, σε ευθυγράμμιση με τη συνολική αγορά.
 • Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 σε 17,6%. Με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, o δείκτης ανήλθε στο 16,7% (και οι δύο δείκτες με προσαρμογή για τις αποεπενδύσεις των δραστηριοτήτων στην Κύπρο). Και οι δύο δείκτες είναι βελτιωμένοι σε τριμηνιαία βάση, λόγω των κερδών που προστίθενται στα κεφάλαια.
 • Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 38,8%, με το υπόλοιπό τους να μειώνεται σημαντικά για 4ο συνεχόμενο 3μηνο. Η ετήσια συνολική μείωση έφτασε τα €2,2 δισ., με το υπόλοιπο των NPLs στα €25,3 δισ. το Σεπτέμβριο 2016. Αυτή η τάση είναι συνδυασμός αρνητικού σχηματισμού νέων καθυστερήσεων δανείων και διαγραφών. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων του Ομίλου ήταν αρνητικός για 3ο συνεχόμενο τρίμηνο, στα -€335 εκατ. το 3ο 3μηνο 2016 από -€189 εκατ. το 2ο 3μηνο 2016, με σημαντική αρνητική παραγωγή στην Ελλάδα στα επιχειρηματικά δάνεια (-€256 εκατ. τριμηνιαίως). Για τα δάνεια ιδιωτών ήταν το 4ο διαδοχικό 3μηνο με αρνητικό σχηματισμό νέων καθυστερήσεων. Επίσης, ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 ενισχύθηκε περαιτέρω στο 68% από 67% στο τέλος Ιουνίου 2016, ενώ ένα έτος πριν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 ήταν στο 61%. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 ήταν στο 52% με κάλυψη από συσσωρευμένες προβλέψεις στο 47%. Σε ετήσια βάση, τα NPEs μειώθηκαν κατά €1,1 δισ., ενώ τριμηνιαίως ήταν €0,2 δισ. χαμηλότερα. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε προς τον Eνιαίο Μηχανισμό Εποπτείας SSM τους στόχους της για την περίοδο ως το 2019, προβλέποντας μείωση 58% για τα υπόλοιπα των NPLs και 41% για τα NPEs σε επίπεδο μητρικής.
 • Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 έφτασε τις 671 μονάδες, μειωμένο τριμηνιαίως κατά 7 καταστήματα (σήμερα 663), ενώ σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 931 μονάδες.
 • Στόχος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας είναι οι 650 μονάδες στην Ελλάδα στο τέλος του 2017, επίπεδο το οποίο αναμένεται να επιτευχθεί στο τέλος του 2016.
 • Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 σε 18.335 άτομα (-190 τριμηνιαίως), ενώ στην Ελλάδα σε 14.796 άτομα (-162 τριμηνιαίως).
 • Εντός του2016υλοποιήθηκε πρόγραμμα αποχώρησηςπροσωπικούμε συμμετοχή περίπου1.000 εργαζομένων στην Ελλάδα, ενώ τα αποτελέσματα χρήσης ξεκίνησαν να επηρεάζονται θετικά από το 3ο 3μηνο (εκτίμηση για ετήσιο όφελος περίπου €40 εκατ.).