Την έκτακτη επιχορήγησή του απο το Γενικό Λογιστήριο του κράτους προκειμένου να εκκαθαρισθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που φτάνουν σχεδόν σε έξι εκατομμυρια ευρώ, ζητά ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης.

Αναλυτικότερα απο τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ανακοινώθηκαν τα εξής:

1.    Με έγγραφό της η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΟΜΕΔΙ αιτήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την έκτακτη επιχορήγηση του εποπτευόμενου Φορέα με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ANAΠΤΥΞHΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποκλειστικά για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του ύψους 5.938.513,21€. Το αίτημα συνοδεύει το αντίστοιχο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΟΑΚ και ΥΠΟΜΕΔΙ για την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και την χρηστή οικονομική διαχείριση. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αφορούν σε χρέη παρελθόντων ετών προς τη ΔΕΗ και υποχρεώσεις από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

2.    Το ΔΣ του ΟΑΚ κατά τη συνεδρίασή του στις 29.11.2016 ενέκρινε: 

•    την προκήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Ενίσχυση ανωδομής υφιστάμενης κοιλαδογέφυρας Χαμεζίου» τα οποία επεξεργάστηκε η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων του οργανισμού. Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 22 Δεκεμβρίου 2016 και θα καταστεί δυνατή η απόδοση σε χρήση του όλου έργου μέχρι και τον Μάρτιο του 2017. Με την συγκεκριμένη εργολαβία προϋπολογισμού 2.200.000€. ολοκληρώνονται όλες οι υπολειπόμενες εργασίες της γέφυρας και επίσης γίνονται και οι εργασίες δοκιμαστικής φόρτισης για την διαπίστωση ενίσχυσης ή μη του φορέα της ανωδομής της γέφυρας. Εάν διαπιστωθεί η αναγκαιότητα ενίσχυσης της ανωδομής της γέφυρας με βάση τη δοκιμαστική φόρτιση θα ακολουθήσει Β’ φάση εργασιών σε επόμενη δημοπράτηση με την υπολειπόμενη εγκεκριμένη πίστωση. Πλέον της δοκιμαστικής φόρτισης οι εργασίες περιλαμβάνουν: 
-    Κατασκευή των πεζοδρομίων σε όλο το μήκος της γέφυρας
-    Εργασίες απορροής ομβρίων από το κατάστρωμα της γέφυρας και εργασίες διέλευσης καλωδίων σε όλο το μήκος της
-    Τοποθέτηση στηθαίων σε όλο το μήκος της γέφυρας
-    Εργασίες  διαμόρφωσης  επικλίσεων  καταστρώματος  με  άοπλο  σκυρόδεμα σε όλο το μήκος της γέφυρας
-    Κατασκευή των αρμών της γέφυρας
-    Εργασίες στεγάνωσης του καταστρώματος της γέφυρας με ειδικές μεμβράνες σε όλο το μήκος της
-    Εργασίες ασφαλτικών σε όλο το μήκος της γέφυρας
-    Εργασίες ηλεκτροφωτισμού σε όλο το μήκος της γέφυρας

•    τις απαιτούμενες μελέτες και τις επείγουσες εργασίες σταθεροποίησης οροφής, γεφύρωσης σπηλαίου & παρακαμπτήριας στοάς στο πλαίσιο του έργου «Ύδρευση Ηρακλείου και Αγ.Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη-Έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου» ώστε να αντιμετωπιστεί τεχνικά το καρστικό έγκοιλο που συναντήθηκε κατά τη διάνοιξη της σήραγγας που θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση του φράγματος από τα επιφανειακά ύδατα του Οροπεδίου Λασιθίου.

•    το διαγωνισμό πρόσληψης τεχνικού συμβούλου με ιδίους πόρους για την προετοιμασία δημοπράτησης της αναβάθμισης του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο. Προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι χρηματοδότησης της αναβάθμισης του ΒΟΑΚ σε αυτ/μο και να ξεκινήσει μία διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου για την δημοπράτηση του έργου, πρέπει να προετοιμασθεί μία αρχική τεχνική πρόταση, η οποία θα περιλαμβάνει: α. Ενιαίο τοπογραφικό υπόβαθρο. β. Πρόταση αναβάθμισης του ΒΟΑΚ σε αυτ/μο. γ. Κυκλοφοριακά δεδομένα. Ο ΟΑΚ θα προκηρύξει  με ίδιους πόρους και θα συμβασιοποιήσει το τοπογραφικό – φωτογραμμετρικό υπόβαθρο της μελέτης, τις κυκλοφοριακές έρευνες και μετρήσεις και την προωθημένη μελέτη αναγνώρισης συγκεκριμένων τμημάτων τα οποία  στερούνται ωριμότητας μελετών.