Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αναζητά στέλεχος για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου προς πλήρωση κενωθείσας θέσης. Η Επιτροπή Επιλογής θα επιλέξει και θα προτείνει μία λίστα υποψηφίων στον υπουργό Οικονομικών, ο οποίος θα αποφασίσει το διορισμό του διευθύνοντος συμβούλου.

Το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με το Νόμο 3864/2010 και με σκοπό τη συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

Ως όργανα διοίκησης του Ταμείου ορίζονται: η τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή και το εννεαμελές Γενικό Συμβούλιο.

Ο διορισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 4 του Ν. 3864/2010. Η διάρκεια του διορισμού δύναται να ανανεωθεί και δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Ιουνίου 2020.