Επιστροφή των χρημάτων για φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής, προκειμένου να ανεγερθεί πρώτη κατοικία, προωθεί το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιο. Αναδρομική ισχύς από τις 17 Δεκεμβρίου μέχρι 200.000 αντικειμενικής αξίας σπίτι.

Το μέτρο αφορά δωρεές που πραγματοποιήθηκαν από τις 17 Δεκεμβρίου του 2010 και μετά, εφόσον καταβλήθηκε φόρος δωρεάς για ανέγερση πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ.

Το ποσό, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο news247.gr, θα πρέπει να επιστραφεί από τις εφορίες στους δικαιούχους.

Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι λόγω της αναδρομικής ισχύος της εγκυκλίου, παρακαλούνται οι εφορίες να προβούν, οίκοθεν ή κατόπιν αιτήσεως ή υποβολής ανακλητικής δήλωσης του φορολογουμένου, στη διαγραφή του βεβαιωθέντος και επιστροφή τού τυχόν καταβληθέντος φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής, για δηλώσεις οι οποίες υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3899/2010 και αφορούσαν δωρηθέν χρηματικό ποσό για αγορά/ανέγερση πρώτης κατοικίας.

Η απαλλαγή φόρου θα ισχύσει μέχρι τέλους 2013.

Επίσης με τον ίδιο στόχο -την τόνωση της οικοδομής- αναστέλλεται μέχρι το τέλος του 2012 η εφαρμογή του πόθεν έσχες για την απόκτηση (αγορά ή ανέγερση ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση) όλων των ακινήτων.

Ακόμη, εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου δωρεάς και γονικής παροχής (10%, 20% ή 40% ανάλογα με το βαθμό συγγένειας δωρητή και δωρεοδόχου) οι δωρεές και οι γονικές παροχές χρημάτων που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων, εφόσον πρόκειται για δαπάνη η οποία, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δεν προσαυξάνει την ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου.

Οι δωρεές και οι γονικές παροχές αυτές δεν θεωρούνται δωρεές, και συνεπώς δεν θα υποβάλλονται οι οικείες δηλώσεις. Ωστόσο, ακόμη και αν οι φορολογούμενοι υποβάλουν δήλωση φόρου δωρεάς για την καταβληθείσα δαπάνη (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή δικηγόρου, συμβολαιογράφου, τέλη μετεγγραφής κ.λπ.), δεν θα θεωρείται δωρεά και δεν θα επιβάλλεται ο οικείος φόρος ούτε θα συνυπολογίζεται σε μεταγενέστερες δωρεές του ίδιου δωρητή προς τον ίδιο δωρεοδόχο ή στην κληρονομιά αυτού.

Για την απαλλαγή από το φόρο γονικής παροχής ή δωρεάς πρέπει να έχουν ως αντικείμενο χρηματικά ποσά, αλλά και να συνιστώνται προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη αγοράς ή ανέγερσης πρώτης κατοικίας. Δεν απαλλάσσονται όσες συνιστώνται για την εξόφληση δανείου.