Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των Επενδυτικών Σχεδίων Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 από τη Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και εγκρίθηκαν 140 επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένο προϋπολογισμό έργων ύψους 261.659.482 ευρώ, επιχορήγηση 102.427.055,33 ευρώ και πρόβλεψη για τη δημιουργία 517 νέων θέσεων εργασίας.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με το in.gr, αναφέρεται ότι από το Μάιο του 2005 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2010 υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, επενδυτικά σχέδια ύψους 402.321.000,02 ευρώ, τα οποία αφορούσαν:

Αναβάθμιση της ποιότητας

Εναλλακτική διαχείριση

Εργαστήρια παροχής υπηρεσιών ποιότητας ή/και υψηλής τεχνολογίας, πιστοποιήσεων, δοκιμών ελέγχου και διακριβώσεων

Εκσυγχρονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας

Καινοτομία

Εισαγωγή και προσαρμογή περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία

Ανά κατηγορία εντάχθηκαν στις ευργετικές διατάξεις του νόμου:

- 86 Επενδυτικά Σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων ή και υπηρεσιών με εγκεκριμένο προϋπολογισμό έργων ύψους 151.995.443,82 ευρώ και επιχορήγηση 54.325.249,58 ευρώ.

- 23 επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων που έχουν αναλωθεί στην Ελλάδα για παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών υλικών από αυτά με εγκεκριμένο προϋπολογισμό έργων ύψους 67.025.569,04 ευρώ και επιχορήγηση 28.645.136,28 ευρώ.

- 17 Επενδυτικά Σχέδια για τη δημιουργία εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας ή και υψηλής τεχνολογίας, πιστοποιήσεων, δοκιμών ελέγχου και διακριβώσεων με εγκεκριμένο προϋπολογισμό έργων ύψους 6.315.348,94 ευρώ και επιχορήγηση 3.050.167,82 ευρώ.

- 6 επενδυτικά σχέδια για αγορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου λογισμικού για τη δημιουργία, επέκταση ή και ανάπτυξη στο χώρο του βιομηχανοστασίου στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας με εγκεκριμένο προϋπολογισμό έργων ύψους 7.059.022,83 ευρώ και επιχορήγηση 2.746.382,12 ευρώ.

- 4 επενδυτικά σχέδια παραγωγής καινοτομικών προϊόντων ή υπηρεσιών εισαγωγής καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία και εμπορευματοποίησης πρωτοτύπων προϊόντων και υπηρεσιών με εγκεκριμένο προϋπολογισμό έργων ύψους 19.723.918,57 ευρώ και επιχορήγηση 9.124.067,53 ευρώ.

- 4 επενδυτικά σχέδια εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία με εγκεκριμένο προϋπολογισμό έργων ύψους 9.540.178,80 ευρώ και επιχορήγηση 4.536.052 ευρώ.