ΔIEYKPINIΣEIΣ, που αφορούν προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την προώθηση της απασχόλησης, παρέχονται με εγκύκλιο του ΟΑΕΔ. Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι το ποσό επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στα προγράμματα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται αυτό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές, όπως ορίζονται στις σχετικές ΚΥΑ των προγραμμάτων, για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μικτή, ΒΑΕ και Επαγγελματικός Κίνδυνος) και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές, (όπως ορίζονται στις σχετικές ΚΥΑ των προγραμμάτων) εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ φορέων και κλάδων κοινωνικής ασφάλισης.

Για τους εργαζόμενους, όπως δημοσιεύει η express.gr, που αντί του ΕΤΕΑΜ ασφαλίζονται σε άλλα επικουρικά ταμεία, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί σε μέρος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για όλους του κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και σε μέρος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των αντίστοιχων επικουρικών ταμείων, καθώς και σε μέρος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ φορέων και κλάδων κοινωνικής ασφάλισης.

Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές, (όπως ορίζονται στις σχετικές ΚΥΑ των προγραμμάτων) των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες που αυτά καταβάλλονται (όπως ορίζονται στις σχετικές ΚΥΑ των προγραμμάτων).

Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του ποσού, όπως ορίζεται σε κάθε πρόγραμμα.

Το ποσό επιχορήγησης δεν αφορά επιχορήγηση τυχόν άλλων καλύψεων των εργαζομένων, π.χ. κάλυψη σε ταμεία προνοίας όπως το ΤΑΠΙΤ κ.λπ. Τα ποσοστά ασφαλιστικής κάλυψης για τους εργαζόμενους που αντί του ΕΤΕΑΜ ασφαλίζονται σε άλλα επικουρικά ταμεία, μπορούν να αναζητηθούν από τον δικτυακό τόπο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ).

Για την κατηγορία υπαλλήλων εμπορικών καταστημάτων όπου ασφαλίζονται οι εργαζόμενοι στο ΤΕΑΥΕΚ και δεν είναι αναρτημένη στον ανώτερο ιστότοπο εγκύκλιο με τον τρόπο υπολογισμού και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, στην εγκύκλιο του ΟΑΕΔ αναφέρεται ότι, για τους παλαιούς ασφαλισμένους (μέχρι 31-12-92) το συνολικό ποσοστό ασφαλίστρου είναι 7,2% (3,6% αναλογία εργοδότη και 3,6% ασφαλισμένου). Για τους ασφαλισμένους από 1-1-93 το ποσοστό ασφαλίστρου διαμορφώνεται στο 6% (3% συν 3%) και στα βαρέα 8% (3,75% για εργοδότη και 4,25% εργαζόμενο).

Για πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΕΑΑΠΑΕ διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της συλλογικής σύμβασης εργασίας των ασφαλιστικών υπαλλήλων για τα έτη 2009 και 2010, το ανώτατο όριο του μηνιαίου μισθού στο οποίο υπολογίζεται η εισφορά 4%, το οποίο αφορά υπαλλήλους των ασφαλιστικών εταιριών που έχουν ασφαλισθεί στο ανωτέρω ταμείο ή σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης μέχρι την 31-12-1992, διαμορφώνεται ως εξής:

• Για τη χρονική περίοδο από 1-1-2009 έως 31-8-2009 με ανώτατο όριο 1.026 ευρώ, εισφορά 41,04 ευρώ.
• Από 1/9/2009 έως 30/4/2010 ανώτατο όριο 1.039, εισφορά 41,56 ευρώ.
• Από 1/5/2010 έως 31/12/2010 ανώτατο όριο 1.078 ευρώ, εισφορά 43,12 ευρώ.
Για τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών εταιριών οι οποίοι έχουν ασφαλισθεί στο ανωτέρω ταμείο ή σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης από την 1-1-1993 και έπειτα, το ποσοστό εισφοράς είναι 3%, δίχως να υπάρχει ανώτατο όριο μισθού.

Για τους επιχορηγούμενους εργαζόμενους που απασχολούνται ως ημερομίσθιοι, το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται για το σύνολο των πραγματικών ακαθάριστων αποδοχών που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του ποσού όπως ορίζεται σε κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα π.χ. 739,56 ευρώ, 1.300,00 ευρώ, 991,20 ευρώ κ.λπ., εφόσον τηρούν τους όρους και τις δεσμεύσεις του κάθε προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των πραγματοποιθεισών ημερών ασφάλισης ακόμη και στις περιπτώσεις που για ορισμένους μήνες πραγματοποιούν πέραν των 25 ημέρων ασφάλισης π.χ. 26 ή 27 κ.λπ.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι για τους επιχορηγούμενους ημερομισθίους, δεν υπολογίζεται αναλογία των πραγματοποιθεισών ημερών ασφάλισης στις περιπτώσεις που πραγματοποιούν πέραν των 25 ημερών ασφάλισης.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος, θα αποφασίζεται διακοπή της επιχορήγησης. Θα εκδίδεται απόφαση στην οποία θα ορίζεται ξεχωριστά, τόσο το αναλογούν πόσο επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (από το ποσό επιχορήγησης για τα επικουρικά ταμεία εκτός ΕΤΕΑΜ) όσο και το αναλογούν ποσό επιστροφής στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, δηλαδή το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.