Τις προτάσεις της για το νέο φορολογικό σύστημα έστειλε με ανοικτή επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών κ.Βενιζέλο, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ηρακλείου.

Αναλυτικότερ αστην επιστολή αναφέρονται τα εξής :

"Κύριε Υπουργέ,

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Ηρακλείου αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα αποτελεσματικής μεταρρύθμισης του φορολογικού συστήματος, συμμετέχει στην πρόσκλησή σας διατυπώνοντας τις απόψεις της σχετικά με την κατάρτιση ενός νέου Εθνικού Φορολογικού Συστήματος για την Ανάπτυξη και την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Προτείνουμε ένα νέο δίκαιο και μόνιμο Φορολογικό σύστημα με αναπτυξιακό χαρακτήρα και με βασικές αρχές τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων δεν συμφωνούμε με την υπάρχουσα και προτείνουμε την επαναφορά του αφορολογήτου στα 12.000,00€ πάντα με τη συλλογή αποδείξεων (με τη συνδρομή της φοροκάρτας).

2. Το αφορολόγητο των 12.000,00€ να εξακολουθεί να κτίζεται με τη συλλογή αποδείξεων και προκειμένου να παταχθεί η φοροδιαφυγή να έχουν μεγαλύτερη ισχύ αποδείξεις ορισμένων επαγγελματικών κλάδων.

3. Μέγιστος φορολογικός συντελεστής 35% και για τα μεγαλύτερα των 100.000,00€ εισοδήματα, με σταδιακή μείωση την επόμενη πενταετία.

4. Αναθεώρηση του άρθρου 3 του Ν.3943/2011 που προβλέπει αυτόφωρο διαδικασία και ποινές φυλάκισης για οφειλέτες του δημοσίου από 5.000€ και άνω με την προσθήκη προϋποθέσεων επιβράβευσης των συνεπών και ενήμερων φορολογούμενων.

5. Αυστηρή εφαρμογή ηλεκτρονικού του πόθεν έσχες, με προηγούμενη καταγραφή κινητής και ακίνητης περιουσίας, με την υποβολή ειδικής δήλωσης.

6. Αυστηρό πλαίσιο φορολόγησης των offshore εταιρειών κτήσεως ακινήτων και καθιέρωση υποχρεωτικής γνωστοποίησης των πραγματικών μετόχων ή εταίρων των offshore εταιρειών στις φορολογικές αρχές.

7. Κατάργηση της προκαταβολής φόρου για όλες τις νέες επιχειρήσεις (ατομικές, προσωπικές εταιρείες, νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί κλπ) για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας αυτών και για τα λοιπά έτη το να είναι της τάξης του 30%.

8. Να εξακολουθεί να ισχύει ο λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών εισοδημάτων όλων των μορφών επιχειρήσεων με την υπαγωγή ακόμα και των ατομικών επιχειρήσεων σε καθεστώς φορολόγησης των κερδών τους παρόμοιο με αυτό των προσωπικών επιχειρήσεων.

9. Αναφορικά με τον τρόπο φορολογίας εισοδήματος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με όποια εταιρική μορφή κι αν αυτές ασκούνται, είτε ως προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ), είτε ως κεφαλαιουχική (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ), προτείνουμε φόρο με συντελεστή 15% επί των κερδών. Για τα διανεμόμενα στους εταίρους ή μετόχους κέρδη να υπάρχει φορολογία μερισμάτων με συντελεστή 15% και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης

10. Αλλαγή της διαδικασίας αναγνώρισης των επισφαλών απαιτήσεων διότι έτσι όπως ισχύει σήμερα είναι χωρίς ουσία ουσιαστικά έχει καταργήσει το δικαίωμα της έκπτωσης τους. Προτείνουμε το 60% της επισφαλούς απαίτησης να εκπίπτει το χρόνο εκείνο που εκδίδεται η διαταγή πληρωμής εφ όσον απορριφθεί η ανακοπή του χρεώστη. Το υπόλοιπο 40% να εκπίπτει ισόποσα τα δύο επόμενα έτη. Σε περίπτωση που η απαίτηση αυτή εισπραχθεί μεταγενέστερα να αποτελεί έσοδο της χρήσης που εισπράχθηκε και να φορολογείται σε αυτή.

11. Τροποποίηση της διάταξης που τιμωρεί με εξαντλητικές ποινές με το νέο σύστημα σε όσους δεν εξοφλούν με δίγραμμες επιταγές ή μέσω τραπέζης τα τιμολόγια άνω των 3.000 €. Αποτελεί τροχοπέδη για τις επιχειρήσεις και μειώνει την ρευστότητά τους.

12. Αυτόματη περαίωση. Όσες επιχειρήσεις πληρούν έναν αριθμό κριτηρίων κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, τα οποία θα προκύπτουν από ηλεκτρονικό έλεγχο κριτηρίων να θεωρείται ότι η δήλωση της επιχείρησης περαιώνεται αυτόματα μετά την πάροδο τριετίας ως προς την φορολογία εισοδήματος και τον ΦΠΑ.

13. Να καθιερωθεί συγκεκριμένος τύπος ενιαίας έκθεσης τακτικού ή προσωρινού φορολογικού ελέγχου για όλα τα φορολογικά αντικείμενα, αλλά και αυτόματου συμψηφισμού των οφειλών του δημοσίου και της επιστροφής φόρων προς τις επιχειρήσεις.

14. Να ενταχθούν όλοι ανεξαιρέτως οι φορολογούμενοι στην επέκταση της τελευταίας περαίωσης για την χρήση του 2010 και να μην επανέλθει ποτέ στο μέλλον το μέτρο της περαίωσης ανέλεγκτων χρήσεων.

15. Να οριοθετηθεί συγκεκριμένος χρόνος παραγραφής των φορολογικών αδικημάτων, που σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την τριετία, μη δυνάμενη η Διοίκηση να παρατείνει το εν λόγω χρονικό διάστημα, ένεκα αδυναμίας της να κάνει φορολογικούς ελέγχους. Εξαίρεση στην παραγραφή να υπάρχει μόνο όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, όπου προτείνουμε πενταετή παραγραφή.

16. Να καταργηθεί ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των εισοδημάτων. Να είναι δυνατός ο εξωλογιστικός προσδιορισμός μόνο όταν υπάρχει πραγματική αδυναμία λογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος.

17. Δυνατότητα σχηματισμού ειδικού αποθεματικού για επένδυση των κερδών σε σχέση με την διατήρηση ή και την αύξηση των θέσεων εργασίας στην επιχείρηση.

18. Δραστικότερους ελέγχους και συνεργασία των ελεγκτικών οργάνων με τους εκπροσώπους των φορέων για την πάταξη του Παραεμπορίου και της Παραοικονομίας και όχι φορολογικούς ελέγχους και επιδρομές στις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις.

19. Επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού για όλες τις επιχειρήσεις προκειμένου να ενισχυθεί η επενδυτική ικανότητα της κάθε επιχείρησης.

20. Να καταργηθεί ο συμπληρωματικός φόρος των εισοδημάτων από ακίνητα (1,5% ή 3%) καθώς και το χαρτόσημο 3,6% που επιβαρύνει τις επαγγελματικές μισθώσεις.

21. Επαναπροσδιορισμός και αποσαφήνιση των διατάξεων που αναφέρονται στα πλαστά - εικονικά στοιχεία και καταγραφή - Ομαδοποίηση τόσο των δαπανών των επιχειρήσεων που εκπίπτουν από το εισόδημα, όσο και αυτών που δεν εκπίπτουν, για να τις γνωρίζουν επιχειρήσεις και ελεγκτές και να αποφεύγονται ερμηνείες που δίδονται κατά το δοκούν.22. Να εξακολουθούν να δίδονται κίνητρα σε νέους μέχρι 35 ετών να ανοίγουν τις δικές τους επιχειρήσεις και για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας να απαλλάσσονται της φορολογίας κέρδη μέχρι ποσού 20.000,00€.

23. Αναφορικά με το Φ.Α.Π., προτείνουμε τη διατήρηση του αφορολογήτου ορίου στα 400.000,00€ ανά φυσικό πρόσωπο, με απαλλαγή φόρου για όσα ακίνητα είναι ανεκμετάλλευτα και για όσο χρονικό διάστημα, αυτά δεν αποφέρουν έσοδα.

24. Εφαρμογή ενιαίου συντελεστή Φ.Π.Α. 20% και ταυτόχρονη διατήρηση ενός χαμηλού συντελεστή Φ.Π.Α. 10% για τα είδη πρώτης ανάγκης και όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένης και της εστίασης.

25. Να υποβάλλονται μέσω διαδικτύου από εξουσιοδοτημένους λογιστές φοροτεχνικούς που έχουν δικαίωμα υπογραφής όλων των τύπων δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων. Να υπάρξει άμεση πιστοποίηση των λογιστών - φοροτεχνών που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και να τεθεί σε λειτουργία η ψηφιακή υπογραφή.
26. Να δίδεται η δυνατότητα σε πιστοποιημένους λογιστές - φοροτεχνικούς να πραγματοποιούν όλες τις εργασίες που αφορούν το Μητρώο, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Οικονομικών, καταργουμένων όλων των προστίμων που σήμερα επιβάλλονται, που μόνο εισπρακτικό χαρακτήρα έχουν.
27. Να επεκταθεί η έκδοση πιστοποιητικών, πέραν της φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου.

28. Να δίδεται η δυνατότητα πληρωμών κάθε είδους φόρων μέσω της χρήσης του internet banking, αφού προηγουμένως από το διαδικτυακό τόπου του Υπουργείου Οικονομικών, εκδίδεται ταυτότητα πληρωμής. Και σε καμία περίπτωση να μην συμβαίνει αυτό που σήμερα βιώνουμε πληρώνοντας την πρώτη δόση μέσω διαδικτύου και τις υπόλοιπες με αυτοπρόσωπη παρουσία στη Δ.Ο. Υ.

29. Η κατάργηση του Κ.Β.Σ και η δημιουργία ενός απλού κώδικα διακίνησης αγαθών θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη σε συνδυασμό μάλιστα με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο πολύ πριν το τέλος του έτους.


Κύριε Υπουργέ
Πιστεύουμε ότι όλα τα παραπάνω θα τύχουν της ιδιαίτερης προσοχής σας και θα βοηθήσετε στην κατεύθυνση εφαρμογής των προτάσεων που σας αναφέρουμε και που μας απασχολούν, ιδιαίτερα την συγκεκριμένη χρονική στιγμή λόγω και της άσχημης σημερινής οικονομικής συγκυρίας.
Θα είμαστε στην διάθεση σας όπου μπορούμε να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση εφαρμογής των προτάσεων που σας αναφέρουμε.