Στις 13 Σεπτεμβρίου θα γίνει ο διαγωνισμός για την ανάδειξη της εταιρείας που θα αναλάβει το έργο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΝΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ».

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προχώρησε στην προκήρυξη της δημοπρασίας για το έργο που έχει προυπολογισμό 2.545.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη

" Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 1.378.118,99 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 567.166,52 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) .

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Αν. Τσόχα 7 , 115 21 Αμπελόκηποι, Αθήνα, μέχρι τις 8 – 09 – 2011

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13 – 09 – 2011 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν :
Στην 2η και 3η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικά ανεξαρτήτως νομού ή στην 4η τάξης για έργα Οικοδομικά εφόσον έχουν έδρα τον Νομό που εκτελείται το έργο καθώς και σε ένα δεύτερο νομό που δηλώνεται στην Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.
και αναφέρεται στη βεβαίωση εγγραφής
Και στην 1η , 2η και 3η τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά ανεξαρτήτως νομού.

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», για την περίοδο 2007 – 2013 του ΕΣΠΑ

Δείτε εδώ ολόκληρη την διακήρυξη της δημοπρασίας