Την πρώτη απόφαση για συγχωνεύσεις Οργανισμών πήρε ομόφωνα το Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη, εγκρίνοντας την εισήγηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη για τη σύσταση του «Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο νέο Οργανισμό συγχωνεύονται οι τέσσερις εποπτευόμενοι Οργανισμοί : ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α - «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π - AGROCERT, ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ .

Για την άμεση σύσταση του Οργανισμού, ο υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, παρουσίασε, όπως δημοσιεύει το in.gr, σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα υπογράφεται και από τον υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο.

Σύμφωνα μ΄αυτή, αμέσως μετά τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα οριστεί προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο και θα μεταφερθεί όλο το προσωπικό των συγχωνευόμενων φορέων στο νέο Οργανισμό.

Παράλληλα, ενημερώνει το υπουργείο, προωθείται σχετικό σχέδιο νόμου, το οποίο εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση από το Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Πρόκειται δε, συμπληρώνει, να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατόν «με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη του αγροτικού κόσμου στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας, της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων».

Αποστολή του νέου φορέα, εξηγεί το υπουργείο, είναι η υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της χώρας.

Ο Οργανισμός, από τη λειτουργία του οποίου αναμένεται εξοικονόμηση πόρων, κάθε τρία χρόνια θα καταρτίζει στρατηγικό σχέδιο για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της αγροτικής πολιτικής της χώρας, που συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής.

Επίσης, με Προεδρικό Διάταγμα μπορεί να ιδρύεται μέχρι μια γεωργική σχολή ανά περιφέρεια. Οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις από 2.885 περιορίζονται σε 1.000, ενώ οι καλυμμένες οργανικές θέσεις των συνενούμενων νομικών προσώπων ανέρχονται σε 770 συνολικά.

Νέο πλαίσιο για χρήση γεωργικών φαρμάκων

Επίσης, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση το σχέδιο νόμου «Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και άλλες διατάξεις».

Η στόχευση του νομοσχεδίου είναι διττή, όπως εξηγεί το αρμόδιο υπουργείο.

Αφ’ ενός, η μεταφορά του νέου Ευρωπαϊκού Κανονιστικού Πλαισίου στο εθνικό δίκαιο και αφ’ ετέρου η θέσπιση συμπληρωματικών εθνικών μέτρων πολιτικής τα οποία εξορθολογίζουν τη χρήση των φυτοφαρμάκων, που απαντούν στις σύγχρονες παραγωγικές απαιτήσεις, αλλά και τις ανησυχίες της κοινωνίας για ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, οι διαδικασίες χορήγησης, τροποποίησης ή ανάκλησης άδειας κυκλοφορίας των γεωργικών φαρμάκων που προβλέπονται, ακολουθούν εναρμονισμένους κανόνες και κριτήρια με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Γίνεται σαφής διαχωρισμός της αρμόδιας αρχής που αξιολογεί τον κίνδυνο με βάση τα επιστημονικά δεδομένα ενός γεωργικού φαρμάκου, που παράλληλα ορίζεται ως Συντονιστική Εθνική Αρχή για την εφαρμογή του νόμου.

Επίσης, προσδιορίζεται δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα επεξεργασίας και θέσπισης Εθνικού Σχεδίου Δράσης, που αποβλέπει στον καθορισμό ποσοτικών στόχων, μέτρων πολιτικής και δεικτών παρακολούθησης για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Ακόμη, συστήνεται Επιστημονική Επιτροπή με αρμοδιότητα τη γνωμοδότηση σε ευρύτερα θέματα φυτοπροστασίας και ενστάσεων αδειοδότησης.

Δημιουργείται επιπλέον ηλεκτρονική εφαρμογή στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και απ’ ευθείας σύνδεση όλων των καταστημάτων λιανικής πώλησης φυτοφαρμάκων με αυτήν, στην οποία καταχωρίζονται αυτόματα όλες οι συναλλαγές, τα στοιχεία του επαγγελματία-χρήστη, τα χορηγούμενα σκευάσματα, τα αίτια χορήγησης κ.α.

Με το σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την καταλληλότητα του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, τη διαχείριση των κενών της συσκευασίας μετά τη χρήση τους, την αποθήκευση, την καταστροφή του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου.

Τέλος, για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς θεσπίζονται μέτρα που αφορούν τον τρόπο αναγραφής και δημοσιοποίησης των τιμών λιανικής, την κοινοποίηση των καταλόγων χονδρικής στις αρμόδιες αρχές, την ίδρυση παρατηρητηρίου παρακολούθησης τιμών σε συνεργασία με άλλες δημόσιες αρχές.