Επιμένει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στον αποκλεισμό των περισσότερων περιοχών της Κρήτης από επιδοτήσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα του λεγόμενου άξονα 3 (πρώην ΟΠΑΑΧ) όπως προκύπτει από την απάντηση του υπουργού Κ. Σκανδαλίδη, σε αναφορά την οποία είχε καταθέσει στη βουλή ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μ. Στρατάκης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απάντηση του Υπουργού

«στο πλαίσιο των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν, τα οποία έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, προβλέπεται χωροταξικό κριτήριο και ειδικότερα προτεραιότητα σε βαμβακοπαραγωγικές πυρόπληκτες και πλημμυρόπληκτες περιοχές.

Η προτεραιότητα αυτή καθορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις διαπιστωμένες ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω περιοχές. Διευκρινίζεται οτι, σε καμία περίπτωση δεν αποκλείει την επιλογή προτάσεων λοιπών περιοχών της υπαίθρου.

Με την επιστολή-πρόσκληση δίνεται προθεσμία τριών και πλέον μηνών για την υποβολή των προτάσεων (συγκεκριμένα η επιστολή εκδόθηκε στις 20/7/2011 και η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 31/10/2011).

Το διάστημα αυτό δε θεωρείται μικρό, λαμβάνοντας υπόψη τα χρονικά περιθώρια που έχουν πλέον απομείνει για την υλοποίηση των έργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ουσιαστική έναρξη υλοποίησής τους (δημοπράτηση κλπ.), καθώς και το γεγονός ότι οι διαδικασίες για την ωρίμανση έργων θα έπρεπε ήδη να έχουν ξεκινήσει.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της επιστολής-πρόσκλησης προβλέπεται ότι η υλοποίηση των δράσεων: α) Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων, β) Ποδηλατικές διαδρομές και γ) Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών γίνεται εκτός περιοχών του Δικτύου Natura.

Ο περιορισμός αυτός αναφέρεται στο εγκεκριμένο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΠΑΑ και καθορίστηκε σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος διαχωρισμός των παρεμβάσεων που εμπίπτουν τόσο στο πεδίο παρέμβασης των προγραμμάτων του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ- ξης), όσο και των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και το ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας).

Κατά συνέπεια τέτοιου είδους παρεμβάσεις σε περιοχές Natura δύναται να υλοποιηθούν με τη χρηματοδότηση άλλου Ταμείου πλην του ΕΓΤΑΑ. Στην επιστολή-πρόσκληση τίθεται περιορισμός σχετικά με την υλοποίηση έργων πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (αγροτική οδοποιία), η οποία επιτρέπεται, όπως ρητά αναφέρει στην απάντηση του ο Υπουργός, μόνο σε πυρόπληκτες ή πλημμυροπαθείς περιοχές (οριοθετημένες με αντίστοιχο ΦΕΚ μετά τις 1/1/2007).

Ο περιορισμός αυτός καθορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους σε συνδυασμό με το είδος των έργων που ενισχύθηκαν σε προηγούμενες Προγραμματικές περιόδους και τη σημερινή αγροτική πολιτική.

Με βάση τα παραπάνω, καταλήγει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δε θεωρείται αναγκαία η απόσυρση και η εκ νέου έκδοση της πρόσκλησης, καθώς και η αλλαγή των περιορισμών και όρων που προβλέπονται σε αυτήν».


ΠΑΤΡΙΣ