Καθαρά κέρδη αυξημένα κατά 122% παρουσίασε η ΟΛΠ Α.Ε. το α’ εξάμηνο του 2011 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό.

Ειδικότερα:

- Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6.318.558,83 ευρώ έναντι 2.571.772,85 του 2010.
- Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3.655.590,12 ευρώ έναντι 1.645.206,16 του 2010.
- Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,1462 ευρώ έναντι 0,0658 του 2010.

Την ικανοποίησή του για τα θετικά αποτελέσματα της εταιρείας εν μέσω κρίσης και τη βεβαιότητά του ότι το 2011 θα αποτελέσει μία ακόμα κερδοφόρα χρονιά, όπως και το 2010, εξέφρασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. Γιώργος Ανωμερίτης:

«Η βεβαιότητα προκύπτει από τις εξελίξεις των μεγεθών του καλοκαιριού και την εξέλιξη των επενδυτικών προγραμμάτων».

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία αυτή έχουν (α) ο συνεχής εκσυγχρονισμός των διοικητικών δομών και τεχνικών υποδομών του ΟΛΠ Α.Ε., (β) η μείωση του προσωπικού κατά 300 περίπου άτομα, χωρίς νέες προσλήψεις, (γ) η μείωση των συνολικών εξόδων κατά 14,29% και των αμοιβών κατά 20,6% και (δ) η αύξηση των λειτουργικών εσόδων από θετικές εξελίξεις επίδικων υποθέσεων.

Το Δ.Σ. ενέκρινε επίσης ομόφωνα την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τις Ενδιάμεσες Καταστάσεις Ταμειακών Ροών, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Συνολικών Εσόδων και Οικονομικής Θέσης.