Ακριβή πιστωτική ανάσα δίνει στις επιχειρήσεις το ελληνικό Δημόσιο, παρέχοντάς τους εγγυήσεις 200 εκατ. ευρώ για κεφαλαιακά και επενδυτικά δάνεια, με προμήθεια από 3,8% έως 9,8%

Ακριβή πιστωτική ανάσα δίνει στις επιχειρήσεις το ελληνικό Δημόσιο, παρέχοντάς τους εγγυήσεις 200 εκατ. ευρώ για κεφαλαιακά και επενδυτικά δάνεια, με προμήθεια από 3,8% έως 9,8%.

Με χθεσινή απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Φίλιππου Σαχινίδη, το ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το enet.gr, θα εγγυηθεί δάνεια για τη στήριξη των επιχειρήσεων λόγω κρίσης. Το νέο πρόγραμμα εγγυήσεων αποτελεί συνέχεια εκείνου που είχε υιοθετηθεί το 2009 από την κυβέρνηση της Ν.Δ. Μόνο που οι εγγυήσεις ανέρχονται σε μόλις 200 εκατ. ευρώ και η προμήθεια του Δημοσίου κινείται πλέον σε υψηλά επίπεδα, 3,8%-9,8%, λόγω της χαμηλής αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας κάτω του CCC από τη Standard & Poor's (σύμφωνα με την ανακοίνωση Ε.Ε. C 6/2011 της Επιτροπής).

Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν δάνεια στήριξης με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου μέχρι τις 31.12.2011 πρέπει να γνωρίζουν:

1 Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εταιρικής μορφής ή μεγέθους ή κλάδου δραστηριότητας, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι προβληματικές.

Μέχρι 70% του δανείου

2 Η εγγύηση του Δημοσίου μπορεί να φτάσει μέχρι και το 70% του δανείου και να έχει μέγιστη διάρκεια 10 ετών (από 4 με παράταση ακόμη ενός χρόνου είχε χορηγηθεί το 2009).

3 Βασική προϋπόθεση, να μη μειώσουν τις θέσεις εργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια από την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

4 Καλύπτει δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για κεφάλαια κίνησης με οποιαδήποτε μορφή πίστωσης (δάνειο, αλληλόχρεος λογαριασμός κ.λπ.) ή και πίστωση για επενδυτικούς σκοπούς, καθώς και σε μεγάλες επιχειρήσεις μόνο για επενδυτικούς σκοπούς. Το εγγυημένο δάνειο δεν μπορεί να καλύψει εξόφληση παλαιών δανείων.

5 Οι επιχειρήσεις πληρώνουν προμήθεια προς το ελληνικό Δημόσιο, η οποία λόγω πολύ κακής αξιολόγησης (λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της Standard & Poor's) διαμορφώνεται σε 3,8% για επιχειρήσεις με υψηλό επίπεδο εξασφάλισης, 6,3% με κανονικό και 9,8% με χαμηλό.

6 Παρέχεται έκπτωση 15% (από 25% το 2009) επί της προμήθειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για νέες εγγυήσεις και για διάστημα μέχρι 2 ετών. Κατά την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου δεν θα υπάρχουν εγγυήσεις.

7 Η ειδική προμήθεια ασφαλείας περιορίζεται στο χαμηλό ποσοστό 3,8% για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, που δεν έχουν πιστωτικό ιστορικό ή βαθμολογία που βασίζεται σε ισολογισμό.

8 Το μέγιστο ύψος του εγγυημένου δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό κόστος (κάθε είδους παροχή προς εργαζομένους, όπως μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και αποδοχές για συμβάσεις ορισμένου χρόνου) για το 2010.

9 Αν η επιχείρηση δημιουργήθηκε από 1ης.1.2010 και μετά, τότε το μέγιστο ύψος του δανείου δεν θα υπερβαίνει το μισθολογικό κόστος που εκτιμάται για τα πρώτα δύο χρόνια.

10 Η εγγύηση καταπίπτει αν δεν εξοφληθούν τρεις συνεχόμενες δόσεις.

11 Οι επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί στο παλαιότερο, από το 2009, δανειοληπτικό πρόγραμμα, με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, μπορεί να ζητήσουν παράταση από 4 σε 10 χρόνια. Η παράταση δίνεται με τους ίδιους όρους που χορηγούνται τα νέα δάνεια.

50% του εγγεγραμμένου κεφαλαίου

12 Προβληματική θεωρείται μια επιχείρηση όταν έχει χάσει πάνω από το 50% του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της και άνω του 25% του κεφαλαίου κατά το τελευταίο 12μηνο στην περίπτωση Α.Ε. ή ΕΠΕ ή εταιρείας στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της, όσες πληρούν τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στον πτωχευτικό κώδικα, καθώς και όταν υπάρχουν συνήθεις ενδείξεις για προβληματική εταιρεία (αύξηση ζημιών, μείωση κύκλου εργασιών, διόγκωση αποθεμάτων κ.λπ.)

13 Οι αιτήσεις δανειοδότησης υποβάλλονται στις τράπεζες, οι οποίες αποστέλλουν εισήγηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για έγκριση του δανείου. **