Η εγκύκλιος διαπνέεται από την διακηρυγμένη θέση της κυβέρνησης για περιορισμένες προσλήψεις στο δημόσιο.

 Όπως τονίζει ο κ. Ραγκούσης: «θα πρέπει τα αιτήματα για προσλήψεις να περιοριστούν στα απολύτως απαραίτητα». Βασική αρχή που διέπει την εγκύκλιο, είναι οι προσλήψεις στο δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ, είναι ότι, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις.

 Παράλληλα τονίζεται ότι στην αναλογία αυτή, συνυπολογίζονται σαν προσλήψεις και οι μετατάξεις προσωπικού από φορείς ιδιωτικού δικαίου. Καλούνται μάλιστα οι φορείς – αποδέκτες της εγκυκλίου, να υποβάλλουν μέχρι τις 14 Ιανουαρίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, τα αιτήματά τους για προσλήψεις μόνιμου και αορίστου χρόνου προσωπικού, καθώς και συμβασιούχους έργου και ορισμένου χρόνου.

 Τα αιτήματα θα κοινοποιηθούν και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε να χορηγηθεί η βεβαίωση ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων.
Επίσης, σημειώνεται ότι «οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου».

Στον περιορισμό αυτό, θα πρέπει να υπολογιστεί ότι και κατά την περίοδο του 2010, είχε υπάρξει μείωση κατά 30% των αντίστοιχων εγκρίσεων, σε σχέση με το 2009.