Μείωση 12,2% παρουσίασε η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Ιούλιο 2011 και συγκεκριμένα ανήλθε στο ποσό των 2.553,1 εκατ. ευρώ έναντι 2.909,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010.

Παράλληλα, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2010 - Ιουλίου 2011 παρουσίασε μείωση 14,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Αυγούστου 2009 - Ιουλίου 2010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά τον μήνα Ιούλιο 2011 ανήλθε στο ποσό των 1.916,4 εκατ. ευρώ έναντι 1.315,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 45,7%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά τον μήνα Ιούλιο 2011 ανήλθε στο ποσό των 1.916,4 εκατ. ευρώ έναντι 1.315,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 45,7%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Ιούλιο 2011 ανήλθε στο ποσό των 1.415,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.236,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 14,5%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2010 - Ιουλίου 2011 παρουσίασε αύξηση 15,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Αυγούστου 2009 - Ιουλίου 2010.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά τον μήνα Ιούλιο 2011 ανήλθε στο ποσό των 2.984,2 εκατ. ευρώ έναντι 3.887,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010. Τα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών των πετρελαιοειδών, υπολογίζονται σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία.

Οι "ελλιπείς τελωνειακές διασαφήσεις", σύμφωνα με το δημοσίευμα στο capital.gr, που αφορούν στα πετρελαιοειδή, μετά από τον έλεγχό τους, για τον Ιούλιο 2010 έχουν ενσωματωθεί στην κατάρτιση των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου. Για αυτή την κατηγορία προϊόντων οι αντίστοιχες διασαφήσεις για τον Ιούλιο 2011 δεν έχουν οριστικοποιηθεί και ενσωματωθεί στο σύνολο τους, με αποτέλεσμα τη μη συγκρισιμότητα των στοιχείων μεταξύ των μηνών Ιουλίου 2011 και Ιουλίου 2010.