Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σχετικά με την επίδραση των ηλεκτρονικών καναλιών τραπεζικής εξυπηρέτησης στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου στην Ελλάδα, προκύπτουν σημαντικότατα οφέλη τόσο σε ατομικό (καταναλωτές), όσο και σε εθνικό επίπεδο από τη χρήση του e-banking…

Πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Εμπορίου ELTRUN του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποίησε μελέτη για την επίδραση των ηλεκτρονικών καναλιών τραπεζικής εξυπηρέτησης στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου στην Ελλάδα λαμβάνοντας υπόψη τρείς σημαντικές διαστάσεις: οικονομικό κόστος, χρόνος και φυσικό περιβάλλον (μείωση στην εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα).
 
Η μελέτη εστιάζει στις συνηθέστερες τραπεζικές (ενημέρωση βιβλιαρίου, κατάθεση-ανάληψη μετρητών, χρηματιστηριακές συναλλαγές κ.λπ.) και μη-τραπεζικές συναλλαγές (πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ, τηλεπικοινωνιακών φορέων, ταμείων ασφάλισης κλπ) οι οποίες, βάσει έρευνας που διεξήχθη στα πλαίσια της μελέτης και βάσει αντικειμενικών μετρήσεων, αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών που εκτελούνται στα ταμεία των τραπεζών.
 
Για τη διεξαγωγή της μελέτης αξιοποιήθηκαν δεδομένα της Τράπεζας Πειραιώς, λόγω της σημαντικής θέσης της στο χώρο της ηλεκτρονικής τραπεζικής με τις υπηρεσίες Winbank.
 
Συμπεράσματα και οφέλη από το e-banking
 
Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης είναι τα ακόλουθα:

 Οι καταναλωτές έχουν σημαντικό οικονομικό όφελος από τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής το οποίο (στο μέσο σενάριο) ανέρχεται σε €464 ετησίως ενώ εξοικονομείται χρόνος 30 ωρών.
 Σε εθνικό επίπεδο προκύπτει σημαντικό όφελος λόγω της εξοικονόμησης πόρων:

-    σε οικονομικούς όρους, αφού για παράδειγμα η χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής από 1 εκ. καταναλωτές που χρησιμοποιούν αποκλειστικά τη συμβατική οδό θα εξοικονομούσε πόρους 464 εκ. ευρώ (μέσο σενάριο) ετησίως.
-    μείωση του απωλεσθέντος εργατοχρόνου ο οποίος – για παράδειγμα - ανέρχεται σε 30 εκ. “χαμένες” εργατο-ώρες για 1 εκ. καταναλωτές που χρησιμοποιούν αποκλειστικά τη συμβατική οδό (μέσο σενάριο) ετησίως.
-    σημαντική συνεισφορά στη μείωση των ρύπων, οι οποίοι ενδεικτικά για 1 εκ. καταναλωτές που χρησιμοποιούν αποκλειστικά τη συμβατική οδό (μέσο σενάριο) ανέρχονται σε 20 χιλ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Οι καταναλωτές έχουν σημαντικά ποιοτικά οφέλη, αφού η ηλεκτρονική διαδικασία είναι (σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας) πιο βολική, λόγω της διαθεσιμότητας της 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, πιο απλή, και πιο γρήγορη.

Η αντιλαμβανόμενη αξία του φυσικού καταστήματος παραμένει σημαντική λόγω της επικοινωνίας με τον υπάλληλο και της ασφάλειας που αισθάνονται οι καταναλωτές εκτελώντας τη συναλλαγή στο φυσικό κατάστημα. Κύριοι “ανταγωνιστές” των τραπεζών είναι τα ταμείο των αντίστοιχων οργανισμών στους οποίους έχει οφειλή ο καταναλωτής και το ταχυδρομείο. Αυτό οφείλεται σημαντικά σε συγκεκριμένους παράγοντες (επικοινωνία με υπάλληλο, αίσθημα ασφάλειας, ενημέρωση) αλλά και στη δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών στον οργανισμό μετά το πέρας της προθεσμίας πληρωμής.
 
Ένα ακόμα σημαντικό αποτέλεσμα της μελέτης είναι ότι ο μέσος Έλληνας δεν έχει κατανοήσει ακόμα πλήρως το μέγεθος της σημασίας και αξίας των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής. Ενώ για παράδειγμα στις Ευρωπαϊκές χώρες ο βαθμός διείσδυσης των υπηρεσιών αυτών στους χρήστες του διαδικτύου ξεπερνά το 50% (το ποσοστό για τις βορειο-ευρωπαϊκές χώρες ξεπερνά το 70-80%) στην Ελλάδα μόνο το 12% το χρηστών του διαδικτύου χρησιμοποιεί web banking!