Παράταση κατά έναν μήνα έδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων του Επενδυτικού Νόμου. Ετσι, αντί για τις 31 Αύγουστου 2011, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2011.Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είτε έχουν ιδρυθεί από 1-1-2011 και έπειτα είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής τους κατά τον χρόνο κατάθεσης της επενδυτικής τους πρότασης.

Προϋποθέσεις
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο επιχειρηματίας να είναι κάτω των 40 ετών για τις ατομικές επιχειρήσεις, ενώ για τις υπόλοιπες εταιρικές μορφές μπορεί να συμμετέχει πρόσωπο κάτω των 40 ετών με πάνω από 50% στο εταιρικό κεφάλαιο και να ασκεί αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας.

Η ενίσχυση χορηγείται κατά τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας της επιχείρησης και μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ συνολικά, σε περίπτωση που γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Μάλιστα, το ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ συνολικά, ενώ το κατ' έτος χορηγούμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούμενης ενίσχυσης.

Δαπάνες
Το πρόγραμμα ενισχύει δαπάνες για την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία της επιχείρησης μόνο για την πρώτη πενταετία.

Τέτοιου είδους δαπάνες είναι:

  • Αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης
  • Τόκοι εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς
  • Μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής
  • Ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως δημοτικά τέλη κ.ά.
  • Μισθοδοσία βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

Αιτήσεις
Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται έως 30 Σεπτεμβρίου 2011, μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr ), και έπειτα σε έντυπη μορφή στα παρακάτω Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν επαρκώς και στις ηλεκτρονικές σελίδες:

www.startupgreece.gov.gr (Κατηγορία «Χρηματοδοτήσεις»)

www.mindev.gov.gr (Κατηγορία «Νέος επενδυτικός νόμος»)

www.investingreece.gov.gr