Στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του Ενεργειακού Κέντρου της Περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου να προωθήσει το σύνολο της ενεργειακής πολιτικής στο νησί, αποσκοπεί η απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ.Σταύρου Αρναουτάκη, για την ίδρυση Ενεργειακού Γραφείου στην Περιφέρεια Κρήτης.

Το γραφείο, υπο τον τίτλο «Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης» θα λειτουργεί στο πλαίσιο της αιρετής Περιφερειακής αυτοδιοίκησης και όπως αναφέρεται στην απόφαση του κ.Αρναουτάκη το κέντρο θα έχει ως σκοπό την

«προώθηση και υλοποίηση στην Κρήτη των Ευρωπαϊκών, Εθνικών και περιφερειακών στόχων για την βιώσιμη διαχείριση ενέργειας, την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή καινοτομία, τις βιώσιμες μεταφορές, την αποφυγή - μετριασμό - προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και την διάδοση – πληροφόρηση και διάχυση για τα παραπάνω θέματα.

Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης σκοπεύει στην προώθηση του περιφερειακού ενεργειακού σχεδιασμού σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, εισηγείται στον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο - όποτε του ζητηθεί - για την βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη την ενεργειακή καινοτομία και την αλλαγή του κλίματος, εκπονεί και συνεργάζεται σε σχετικές μελέτες, ενημερώνεται και ενημερώνει για ενεργειακά και κλιματικά δεδομένα, έργα και προγράμματα της Κρήτης των φορέων της και των σχετικών υπηρεσιών, υποστηρίζει την ανάπτυξη σχετικών τεχνολογιών και καινοτομιών, στηρίζει και προωθεί σχετικές επενδύσεις, ενημερώνει και στηρίζει σχετικές πρωτοβουλίες για τους ΟΤΑ
της Κρήτης, οργανώνει και συμμετέχει σε επιμορφωτικά – εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια, προωθεί την συνεργασία και δικτύωση με φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, συμμετέχει σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, δίκτυα και πρωτοβουλίες και υποστηρίζει σχετικά έργα και δραστηριότητες, προωθεί την ενεργειακή – περιβαλλοντική εκπαίδευση και δραστηριοποιείται εντατικά στην πληροφόρηση - ενημέρωση και διάδοση στις «ειδικές ομάδες στόχους» όσο και στο κοινό και στην κοινωνία των πολιτών.»

Καθήκοντα Υπευθύνου Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης ανατίθενται στον Δρ. Νικόλαο Ζωγραφάκη υπάλληλο της Περιφέρειας Κρήτης, ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών με Α΄βαθμό, ο οποίος διαθέτει πολύχρονη σχετική εμπειρία και σπουδές.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο 1993 και στα πλαίσια της εφαρμογής της περιφερειακής ενεργειακής της πολιτικής η τότε Περιφέρεια Κρήτης ίδρυσε το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης.

Το Κέντρο αποτέλεσε την πρώτη πιλοτική δραστηριότητα σε Ελληνικό περιφερειακό επίπεδο και συγχρηματοδοτήθηκε από την Γενική Διεύθυνση για την Ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ είχε σημαντική δραστηριότητα η οποία θα ενισχυθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της νέας αιρετής Περιφερειακής αυτοδιοίκησης.