Σημαντικές βελτιώσεις στο βιολογικό καθαρισμό των Χανίων, οι οποίες προκύπτουν από την ένταξη στο ΕΣΠΑ της «Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Χανίων στον άξονα προτεραιότητας «02 – Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη" αναμένεται να πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο δήμαρχος Χανίων Μανόλης Σκουλάκης και η Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΧ Νίκη Αποστολάκη.

Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Χανίων

Στο συγκεκριμένο έργο προβλέπονται οι απαραίτητες εργασίες για την επεξεργασία των αυξημένων φορτίων λυμάτων και συγκεκριμένα:

•             Επέκταση υφισταμένων μονάδων (εξάμμωση, βιολογικοί αντιδραστήρες, δεξαμενή καθίζησης, μηχανικής πάχυνσης, χωνευτές ιλύος, αεριοφυλακίου, μηχανής συμπαραγωγής, πυρσός καύσης κλπ.)

•             Κατασκευή νέων μονάδων (μονάδα επεξεργασίας λιπών και ελαίων, προετοιμασίας βιομηχανικού νερού κλπ.)

•             Αντιμετώπιση προβλημάτων σε υφιστάμενες μονάδες (υποδοχή και επεξεργασία αποφρακτικών κλπ), εργασίες απαραίτητες για την αποτελεσματική λειτουργία των έργων επέκτασης.

Παράλληλα επεκτείνονται τα δίκτυα υποδομών όπως για το πόσιμο και το βιομηχανικό νερό, τα στραγγίδια, το δίκτυο διανομής ενέργειας για την εξυπηρέτηση των νέων μονάδων, καθώς επίσης και το δίκτυο απόσμησης, για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του οποίου μάλιστα έχουν προβλεφθεί νέα πρόσθετα έργα στο ήδη υπάρχον σύστημα απόσμησης ύψους περίπου 1.500.000 €.

Τα παραδοτέα συνοπτικά περιλαμβάνουν έργα αύξησης της δυναμικότητας της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων κατά 52.235, δηλαδή στους 170.000 ισοδύναμους κατοίκους με πρόβλεψη κάλυψης των αναγκών του συνόλου των αδειοδοτημένων δικτύων για το 2030.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου μαζί με το Φ.Π.Α. είναι 14.981.400 Ευρώ, με ίδια συμμετοχή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ύψους 1.598.802 €, η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 30 μήνες και ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 31/12/2015.

Για την υλοποίηση του έργου της επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού των Χανίων απαιτείται μια τυπική έγκριση της τροποποιημένης μελέτης περιβαλλοντικών όρων, γεγονός που εκτιμάται ότι θα έχει γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου, προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. να προχωρήσει στη δημοπράτηση του έργου στις αρχές του 2012.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ακόμα περισσότερες ιδιοκτησίες από διάφορες δημοτικές ενότητες του νέου Καλλικρατικού Δήμου Χανίων.

Ένα σημαντικό μέρος τέτοιου δικτύου έχει κατασκευαστεί και στην Δημοτική Ενότητα του Ακρωτηρίου και γι’ αυτό παρακαλούνται  οι  δημότες αυτής της ενότητας, όπου έχει κατασκευαστεί και έχει τεθεί σε λειτουργία δίκτυο αποχέτευσης, να κατανοήσουν ότι υποχρεούνται να προσέρχονται στο αρμόδιο γραφείο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. απ’ όπου θα παραλαμβάνουν τα σχετικά έντυπα και πληροφορίες, ώστε στη συνέχεια να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την σύνδεση του ακινήτου τους με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, το οποίο κατασκευάστηκε στην περιοχή τους.

Υπενθυμίζεται  ότι η σύνδεση με τα δίκτυα αποχέτευσης είναι  υποχρεωτική για τους ιδιοκτήτες  των κτισμάτων που βρίσκονται σε δρόμο όπου λειτουργεί δίκτυο αποχέτευσης.

Μετά τα παραπάνω γνωστοποιείται ότι:

1. Μετά τις 30-09-2011 σε όλα τα ακίνητα, που βρίσκονται σε δρόμο όπου λειτουργεί δίκτυο αποχέτευσης θα χρεώνονται τα τέλη χρήσης του δικτύου αποχέτευσης.

2. Μετά το τέλος Φλεβάρη 2012, όσα ακίνητα που έπειτα από αυτοψία έχουν συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης και οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητές τους (προκαταβολή ή δόσεις) θα υπόκεινται σε διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.

3. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας θα επιβάλλεται πρόστιμο (50% του κόστους της άδειας σύνδεσης) και επίσης θα κινδυνεύουν με διακοπή υδροδότησης.

4. Δημότες που έχουν συνδεθεί με τον αγωγό αποχέτευσης χωρίς να έχουν πληρώσει τα προβλεπόμενα τέλη σύνδεσης αποχέτευσης και χωρίς να έχουν πάρει έγγραφη άδεια αποχέτευσης, θα θεωρούνται μη νομίμως συνδεδεμένοι.

5. Συνημμένα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν με την αίτηση είναι :

1. Αντίγραφο Οικοδομικής άδειας θεωρημένο από την πολεοδομία του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ή άλλο στοιχείο που να βεβαιώνει την νομιμότητα του κτιρίου, επικυρωμένο από την πολεοδομία του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.

2. Αν το κτίριο στερείται Οικοδομικής Αδείας , βεβαίωση από τη ΔΕΗ ότι ηλεκτροδοτείται πριν από τον Οκτώβριο 1994.  Στην περίπτωση αυτή κατάθεση και υπεύθυνης δήλωσης .

3. Αντίγραφο λογαριασμού  ή λογαριασμών νερού του κτιρίου.

Έργο: Δίκτυα Ομβρίων Βασικών Οδών Πόλεως Χανίων


Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν οι εργασίες της ΔΕΥΑΧ που αφορούν την υλοποίηση της πρώτης φάσης του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ» με προϋπολογισμό  738.000 € (με Φ.Π.Α.), το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι διάφορες φάσεις του συγκεκριμένου έργου περιλαμβάνυν:

Α) οι εργασίες της πρώτης φάσης αφορούν την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και πλήρη ανακατασκευή του οδοστρώματος στις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Σκρά και Δαγκλή και αναμένεται να διαρκέσουν περίπου ενάμιση μήνα με διαδοχικές διακοπές κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων ανάλογα με το σημείο εκτέλεσης των επιμέρους εργασιών.

Β) οι εργασίες της δεύτερης φάσης, που αφορούν την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και πλήρη ανακατασκευή του οδοστρώματος στην οδό Γερασίμου Παρδάλη, αναμένεται να ξεκινήσουν στις 19-09-2011 και θα διαρκέσουν περίπου ενάμιση μήνα με αντίστοιχη διακοπή κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων και τέλος

Γ) οι εργασίες της τρίτης φάσης, που αφορούν την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και πλήρη ανακατασκευή του οδοστρώματος στην οδό Μελετίου Μεταξάκη, αναμένεται να ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν στο προσεχές διάστημα οι σχετικές εργασίες ανάπλασής της οδού Πειραιώς, που πραγματοποιούνται αυτό τον καιρό.

Με το σημαντικό αυτό έργο υποδομής θωρακίζεται περαιτέρω η αντιπλημμυρική προστασία της πόλης μας, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά και ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε για την κατανόηση των κατοίκων της περιοχής και των  οδηγών για τις οχλήσεις που θα υπάρξουν, εκτιμάται όμως ότι η χρονική περίοδος είναι η πλέον κατάλληλη για την υλοποίηση του έργου και την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων.

Τέλος έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου οτι: Από τον Οκτώβριο του 2011 και κατόπιν της δημοσίευσης στο ΦΕΚ της σχετικής έγκρισης του Διοικητή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Αθανάσιου Καρούντζου της αντίστοιχης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, η ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων (λυμάτων) των Δημοτικών Ενοτήτων Σούδας, Κεραμειών, Ελευθερίου Βενιζέλου και Θερίσου, η οποία μέχρι σήμερα ανήκε στο Δήμο Χανίων, θα περιέλθει επίσημα στη δικαιοδοσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι δημότες όπως απευθύνονται πλέον για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την ύδρευση και την αποχέτευση σ’ αυτές τις περιοχές, στα παρακάτω αρμόδια γραφεία και τηλέφωνα.

Βλάβες Ύδρευσης: 2821036250 - 36251   (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

                                2821044444                                   (απόγευμα, βράδυ, αργίες)

Πληροφορίες Ύδρευσης: 2821036280 - 36281

Βλάβες Αποχέτευσης:    2821036225                                         (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

                                       2821044444                                        (απόγευμα, βράδυ, αργίες)

Η παράδοση από το Δήμο Χανίων και παραλαβή από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. των οικονομικών δεδομένων που αφορούν τις αντίστοιχες υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης των παραπάνω Δημοτικών Ενοτήτων, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30-09-2011. Για τον λόγο αυτό, οι αντίστοιχοι λογαριασμοί που αφορούν τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2011 θα εκδοθούν από το Δήμο Χανίων και θα πρέπει να εξοφληθούν στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λήξης τους στα ταμεία του Δήμου Χανίων.