Εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση της οικίας του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Χαλέπα Χανίων».

Το έργο συνολικού προυπολογισμού 2.555.045 ευρώ χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, ενώ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 24 μήνες.

Όπως αναγράφεται στην απόφαση του Γ.Γ. του ΕΟΤ

« 1. Εγκρίνουμε την δημοπράτηση, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο προκήρυξης, με δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» με συνολικό προϋπολογισμό 2.555.045,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και προθεσμία εκτέλεσης είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

2. Εξουσιοδοτείται ο κ. Γεν. Γραμματέας του Ε.Ο.Τ. για την υπογραφή των σχετικών τευχών διακηρύξεων δημοπρασίας ως και για κάθε συμπληρωματικό έγγραφο.

3. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον κωδικό αριθμό 2011ΣΕ01180012 της ΣΑΕ 011/8.»