Προθεσμία πέντε ημερών από τη στιγμή που θα τους επιδοθεί φύλλο ελέγχου έχουν περισσότεροι από 500.000 φορολογούμενοι και επιτηδευματίες που είχαν αγνοήσει την προηγούμενη περαίωση να αποδεχθούν τη νέα ρύθμιση – περαίωση που έχει θεσπίσει το υπουργείο Οικονομικών.

Την ίδια οδό μπορούν να ακολουθήσουν και επιτηδευματίες με ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί από την προηγούμενη διαδικασία.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών που δόθηκε στη δημοσιότητα, την Τετάρτη.

Με την ίδια εγκύκλιο παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων τελών και εισφορών που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Η εν λόγω παράταση αφορά τις κάθε είδους προθεσμίες παραγραφής που λήγουν την 31.12.2011, όπως υποθέσεις χρήσεων 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 και 2005, υποθέσεις με πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, υποθέσεις με κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία και υποθέσεις μη υποβολής δήλωσης (για τις οποίες προβλέπεται μεγαλύτερος χρόνος παραγραφής).

Οι αλλαγές στη διαδικασία της περαίωσης

Υποθέσεις που αφορούν δηλώσεις των οικονομικών ετών 2007, 2008, 2009 και 2010 οι οποίες υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004 περί αυτοελέγχου και περιλαμβάνονται στις επιλεχθείσες προς έλεγχο δηλώσεις και για τις οποίες δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει γίνει έναρξη του ελέγχου (θεώρηση των βιβλίων) πριν τη δημοσίευση του ν.4002/2011 (22.8.2011) και δεν έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη αποτελεσμάτων υπάγονται πλέον στον τρόπο επίλυσης των διαφορών, εφόσον βεβαίως το επιθυμούν οι φορολογούμενοι.

Σε διαφορετική περίπτωση εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις περί ελέγχου των δηλώσεων αυτών.

«Δεχθείτε την περαίωση για να μη γίνει άμεσα έλεγχος» συστήνει το ΥΠΟΙΚ

Με σειρά προτεραιότητας θα ελεγχθούν φορολογούμενοι από εφορίες και ελεγκτικά κέντρα.

Οι υποθέσεις που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα από τις εφορίες είναι οι εξής:

1. Εκείνες που αφορούν τους «μεγαλύτερους» φορολογούμενους.

2. Επιτηδευματίες που εξαιρέθηκαν επειδή είχαν περιουσία πάνω από 400.000 ευρώ.

3. Επιτηδευματίες που από λάθος (των τραπεζών κλπ.) περαίωσαν λιγότερες χρήσεις από όσες ήθελαν.

Στη συνέχεια εκδίδεται Εντολή Ελέγχου για έλεγχο των χρήσεων που έληξαν στις 31.12.2009 και παλιότερες. Περαιτέρω ο ελεγκτής καλεί τηλεφωνικά τον επιτηδευματία στην ∆.Ο.Υ. για έλεγχο.

Επιδίδει επί αποδείξει το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του ν.3888/2010 και κάνει έναρξη ελέγχου (θεωρεί τα βιβλία). Εάν ο φορολογούμενος αποδεχθεί το Εκκαθαριστικό Σημείωμα εντός της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών ο έλεγχος θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε.

Εάν ο φορολογούμενος δεν αποδεχθεί το Εκκαθαριστικό Σημείωμα τότε θα συνεχισθεί ο έλεγχος.

Εννοείται ότι πρώτα θα επιδοθούν όλα τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα και μετά θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και κυρίως θα δοθεί το μεγαλύτερο βάρος στην επίδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων σε όσο το δυνατόν περισσότερους φορολογούμενους.

Οι ∆.Ο.Υ. θα εκδώσουν τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα και θα ειδοποιήσουν τα ελεγκτικά κέντρα για να τα παραλάβουν.

Η διαδικασία έκδοσης χειρόγραφων Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων εφαρμόζεται κατ’ αρχήν στις υποθέσεις επιτηδευματιών με ακαθάριστα έσοδα είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ έως σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ, καθώς και στις υποθέσεις επιτηδευματιών οι οποίοι με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία.

Επίσης εντολή τακτικού ελέγχου προς τους ελεγκτές θα εκδίδεται και για τις υποθέσεις που έγινε αποδεκτό το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του άρθρου 9 του ν.3888/2010, αλλά δεν επήλθε περαίωση λόγω μη εξόφλησης της συνολικής οφειλής που προέκυψε από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα και έχουν καταστεί ελεγκτέες λόγω μη καταβολής τουλάχιστον δύο ληξιπρόθεσμων δόσεων.

Οι ελεγκτές θα ενημερώνουν τις επιχειρήσεις για τις ως άνω ληξιπρόθεσμες οφειλές προκειμένου να τακτοποιηθούν αυτές εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών.

Σημειώνεται ότι στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 υπάγονται και οι υποθέσεις για τις οποίες έχει γίνει έναρξη του ελέγχου (θεώρηση των βιβλίων) πριν τη δημοσίευση του ως άνω νόμου (22.8.2011) και δεν έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη αποτελεσμάτων.