Από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αρωγής του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι η πίστωση των Λογαριασμών των προνοιακών επιδομάτων από την Παγκρήτια Τράπεζα θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 27-9-2011.

Οι επιδοτούμενοι που δεν έχουν προβεί σε άνοιγμα Λογαριασμών στην Παγκρήτια Τράπεζα θα εισπράξουν το ποσό του επιδόματός τους, από τα Ταμεία των Υποκαταστημάτων της Τράπεζας από την Τρίτη 27-9-2011 έως και 27-10-2011, προσκομίζοντας το απόκομμα της επιταγής της προηγούμενης πληρωμής για αποφυγή συνωνυμιών.

Αν ανοίξουν Λογαριασμό θα πρέπει, στη συνέχεια να τον γνωστοποιήσουν στην Υπηρεσία μας (φωτοτυπία λογαριασμού).

Αυτό ισχύει και για τους επιδοτούμενους που έχουν ανοίξει Λογαριασμό και δεν τον έχουν γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία.

Το σύνολο των επιδομάτων ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών  (3.456.742,94).