Τη διαγραφή των μετοχών της Emporiki Bank από το Χ.Α. και την υποβολή σχετικού αιτήματος κατ' άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005 προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε σήμερα η Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της τράπεζας.

Στη Γ.Σ. παρέστησαν οι δύο μοναδικοί μέτοχοι: α) η Crédit Agricole S.A. η οποία κατέχει 486.615.790 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 94,9997% των δικαιωμάτων ψήφου της Emporiki Bank, και β) η εταιρεία Sacam International SAS η οποία κατέχει 25.613.095 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,0003% των δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας, και οι οποίοι συνολικά εκπροσωπούν ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Emporiki Bank, ήτοι 512.228.885 κοινές ονομαστικές μετοχές της.