Τη μείωση του αριθμού των μετοχών της MIG, χωρίς μεταβολή του μετοχικού της κεφαλαίου (reverse split), με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,54 ευρώ σε 5,94 ευρώ, ήτοι τη διαίρεση του μετοχικού κεφαλαίου σε 70.029.835 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,94 ευρώ εκάστη, που θα εκδοθούν σε αντικατάσταση των υφισταμένων, ενέκρινε την Τρίτη η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Ειδικότερα, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της MIG θα λαμβάνουν μια νέα μετοχή για 11 υφιστάμενες μετοχές που θα κατέχουν κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος.

Η ημερομηνία αποκοπής θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι κατόπιν ολοκλήρωσης του reverse split και συνεπεία αυτού, θα ακολουθήσει αναπροσαρμογή:

α) των όρων του υφισταμένου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) που εκδόθηκε στις 19 Μαρτίου 2010, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και του λόγου μετατροπής,

β) των όρων του νέου ΜΟΔ που θα εκδοθεί σύμφωνα με την από 15/6/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της αναλογίας χορήγησης δικαιώματος προτίμησης στους υφισταμένους μετόχους και του εύρους της τιμής μετατροπής καθώς και

γ) των όρων του υφισταμένου Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Stock Option Plan), που θεσπίσθηκε με την από 15/6/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και ιδίως της τιμής εξάσκησης και του ανωτάτου αριθμού των μετοχών που δύνανται να εκδοθούν στα πλαίσια του Προγράμματος, προκειμένου να διατηρούνται ακέραια τα δικαιώματα των εκάστοτε δικαιούχων, την οποία αναπροσαρμογή η Γενική Συνέλευση ενέκρινε.

in.gr