Σε γραπτή απάντηση προς τον βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη, ο οποίος είχε καταθέσει Αναφορά στη βουλή, σχετικά με τις προτάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσαράς για την τροποποίηση του Μέτρου 133 του ΠΑΑ 2007-2013, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Σκανδαλίδης, αναφέρει τα εξής:

"Η προσθήκη των οπωροκηπευτικών στο Μέτρο 133 δεν είναι δυνατή, βάσει του θεσμικού πλαισιίου που διέπει το Μέτρο, καθώς και της έγγραφης απάντησης του Γενικού Διευθυντή της Ε.Ε. για θέματα Γεωργίας και Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Jean-Luc Demarty, ο οποίος αναφέρει κατηγορηματικά ότι δεν μπορεί να τύχει προώθησης προϊόν που δεν έχει ενισχυθεί μέσω του μέτρου 132 "Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

Σημειώνεται ότι, τα οπωροκηπευτικά δεν αποτελούν επιλέξιμο προϊόν προς ενίσχυση για το Μέτρο 132 και 133 του ΠΑΑ, καθώς ενισχύονται μέσω της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) Οπωροκηπευτικών:

- Ειδικό κόστος για βιολογική, ολοκληρωμένη ή πειραματική παραγωγή.
- Ειδικό κόστος για μέτρα βελτίωσης της ποιότητας.
- Γενική προώθηση ή/και προώθηση σημάτων ποιότητας.
- Προώθηση των επώνυμων προϊόντων/εμπορικών σημάτων των οργανώσεων παραγωγών.

Οι προηγούμενοι περιορισμοί (θεσμικό πλαίσιο και έγγραφο κ.Demarty) ισχύουν και σε επίπεδο δικαιούχων.

Ο Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, έχει ήδη προτείνει τροποποιημένα Τεχνικά Δελτία για τα Μέτρα 132 και 133, ώστε να καταστεί δυνατή η προώθηση και προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ.
Η πρόταση αυτή θα εξεταστεί σε επόμενη τροποποίηση του ΠΑΑ, καθώς προς το παρόν υπάρχουν αντιρρήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της υποβολής προτάσεων για τροποποίηση του Καν (ΕΚ) 1698/2005, ο Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, έχει προβεί σε αντίστοιχες προτάσεις τροποποίησης των άρθρων 20,32 και 33, ώστε αυτά να διευρυνθούν, τα δύο Μέτρα να αποσυνδεθούν και να καταστεί ευχερέστερη και με μεγαλύτερες προοπτικές η εφαρμογή τους.

Τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα πιστοποίησης, τα οποία δεν καλύπτονται από το άρθρο 22 του Καν.(ΕΚ) 1974/2006, ο οποίος αποτελεί μαζί με τον Καν.(ΕΚ) 1698/2005 τη νομική βάση του Μέτρου 133, δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτό.

Σε ότι αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης, σημειώνεται ότι, στο ΠΑΑ υπάρχουν δεσμεύσεις να εφαρμοστούν Μέτρα κατά προτεραιότητα:

α) σε περιοχές για τις οποίες έχουν μεταφερθεί από τον Πυλώνα 1, ποσά Κοινοτικής Συμμετοχής:
- ύψους 568,3 εκατ. ευρώ για καπνοπαραγωγικές περιοχές,
- ύψους 126 εκατ. ευρώ για βαμβακοπαραγωγικές περιοχές

β) σε πυρόπληκτες περιοχές, που είχαν πληγεί από τις πυρκαγιές του 2007,

γ) καθώς και σε περιοχές όπου είχαν εμφανιστεί ζωικές ασθένειες και τώρα είναι βιοασφαλείς, με στόχο την ενδυνάμωση της ανάπτυξης του εγχώριου γεωργικού τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι, για την επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης του Μέτρου 133, είχαν ενημερωθεί τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ, στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων των παραγωγών και όχι μόνο (Επιμελητήρια κλπ.).