Υπογράφτηκαν την Τρίτη οι συμφωνίες χρηματοδότησης και συνεπένδυσης ίδιων κεφαλαίων, από κοινού με κεφάλαια του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας», με τέσσερις αναδόχους τράπεζες, για τη χορήγηση επενδυτικών δανείων με ευνοϊκούς όρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο των πέντε δράσεων του Ταμείου.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας πρόκειται για την Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank, την Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς και με βάση τη συμφωνία δημιουργούνται πέντε Ταμεία Δανειοδότησης δράσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.

Τα πέντε Ταμεία θα χορηγήσουν ευνοϊκά δάνεια συνολικού ύψους 900 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στις πέντε δράσεις που περιλαμβάνονται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας.

Το επιτόκιο των δανείων, το οποίο θα παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου (μέχρι 10 έτη), είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις παρούσες συνθήκες και έχει εύρος από 3,67% έως 4,53% (πλέον της εισφοράς του Ν. 128/75), αναλόγως της δράσης που θα ενταχθεί το επενδυτικό σχέδιο.

Τα Ταμεία θα χρηματοδοτήσουν τις παρακάτω δράσεις:

«Γενική Επιχειρηματικότητα», προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, με ανάδοχο την Alpha Bank
«Επιχειρηματικότητα Νέων», προϋπολογισμού 90 εκατ. ευρώ, με ανάδοχο την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
«Εξωστρέφεια», προϋπολογισμού 210 εκατ. ευρώ, με ανάδοχο την Eurobank EFG
«Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων, Πράσινες Υποδομές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, με ανάδοχο την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
«Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά», προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, με ανάδοχο την Τράπεζα Πειραιώς.

Πιθανοί δικαιούχοι των δανείων είναι όλες οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, είτε έχουν ήδη ενταχθεί σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων (Επενδυτικός Νόμος, Δράσεις Επιχειρηματικότητας ΕΣΠΑ κοκ), είτε δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων.

Οι τράπεζες που επιλέχθηκαν και έχουν ήδη υπογράψει την αντίστοιχη Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης θα δημιουργήσουν ένα νέο χαρτοφυλάκιο δανείων προς επιχειρήσεις, μέσω των Ταμείων Δανειοδοτήσεων, με τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και τα προσφερόμενα προς συνεπένδυση κεφάλαιά τους.

Κάθε τράπεζα θα είναι αρμόδια (σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας της) για την εξέταση των επενδυτικών σχεδίων και την έγκριση των δανείων, το χειρισμό των πληρωμών, την παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο ΕΤΕΑΝ για την πορεία των δράσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

in.gr