Αναθεωρήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) τα στοιχεία για το ΑΕΠ δύο μέρες μετά την ανακοίνωση του προσχεδίου του προϋπολογισμού το οποίο βασίστηκε στα παλαιά στοιχεία.

Η αναθεώρηση της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει ότι είχαμε ύφεση ένα χρόνο παραπάνω απ’ ό,τι πιστεύαμε, δηλαδή από το 2008, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης τα προηγούμενα χρόνια ήταν χαμηλότερος, ότι η ύφεση του 23009 ήταν βαθύτερη (της τάξης του 3,2% έναντι 2%), ενώ το 2010 η ύφεση ήταν μικρότερη η ύφεση στο -3,5% από -4,5% που αναφέρει το προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Ειδικότερα οι ρυθμοί ανάπτυξης (μεταβολές όγκου) του ΑΕΠ για την περίοδο 2006-2010 αναθεωρήθηκαν ως εξής: 2006 (σε +5,5% από 5,2%), 2007 (σε +3,0% από 4,3%), 2008 (σε -0,2% από 1,0%), 2009 (σε -3,2% από -2,0%), 2010 (σε -3,5% από -4,5%).

Ειδικότερα για το 2010, η αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στη μικρότερη μείωση της τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά (-3,6% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση -4,5%), στη μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών (-7,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση -4,9%) και στη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών (4,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση 3,8%), όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Την ίδια στιγμή αναθεωρήθηκε το επίπεδο του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σε τρέχουσες αγοραίες τιμές, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις Μαρτίου 2011, ως εξής: 2005 (-0,9%), 2006 (-1,1%), 2007 (-1,9%), 2008 (-1,7%), 2009 (-1,4%), 2010 (-1,2%).

Η ΕΛΣΤΑΤ σημειώνει ότι το μέγεθος αυτών των αναθεωρήσεων εμπίπτει στο σύνηθες εύρος αναθεωρήσεων που έχουν σημειωθεί σε άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) προχώρησε στην αναθεώρηση των αποτελεσμάτων των Ελληνικών εθνικών λογαριασμών για την περίοδο 2005-2010 στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης (Κοινό Συνολικό Σχέδιο Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές-JOSGAP) που υποστηρίζεται από τη Eurostat.

Αυτή η αναθεώρηση αφορά κυρίως στην ένταξη νέων και επικαιροποιημένων πηγών στη διαδικασία κατάρτισης των εθνικών λογαριασμών, όπως διευκρινίζει η ΕΛΣΤΑΤ σε σχετική ανακοίνωση.

Οι κύριο λόγοι που συνέβαλαν σε αυτές τις αναθεωρήσεις είναι οι εξής:

- Νέες εκτιμήσεις για πολλές δραστηριότητες με βάση τα αποτελέσματα βελτιωμένων στατιστικών ερευνών διάρθρωσης επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και νέων ερευνών στους κλάδους της ενημέρωσης και επικοινωνίας, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

- Αναθεώρηση της τελικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών βάσει κυρίως των νέων αποτελεσμάτων της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών.

- Η εφαρμογή βελτιωμένης μεθοδολογίας για την εκτίμηση του σχηματισμού του ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου σε κατοικίες, με χρήση νέων πηγών και μεθόδων.

- Νέες εκτιμήσεις για τις εισαγωγές και εξαγωγές πλοίων, με τη χρήση νέων πηγών για την καταγραφή αυτών των συναλλαγών

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο capital.gr, ότι η ΕΛΣΤΑΤ έχει επίσης εφαρμόσει την νέα ταξινόμηση των δραστηριοτήτων (NACE αναθεώρηση 2) όπως απαιτείται από τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 715/2010. Η εισαγωγή αυτού του νέου συστήματος ταξινόμησης επιτρέπει τη διατήρηση της συνάφειας των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία.