Ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση παρατηρείται το πρώτο επτάμηνο του 2011, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι, στον αριθμό των αιτημάτων του ΣΔΟΕ προς τα πιστωτικά ιδρύματα, με τις τράπεζες να έχουν απαντήσει στα περισσότερα από αυτά, όπως προκύπτει από ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών(ΕΕΤ), με αφορμή δηλώσεις του διευθυντή Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων του ΣΔΟΕ, ο οποίος ανέφερε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν ανταποκριθεί σε μόλις 130 από τα συνολικά 3.829 αιτήματα του ΣΔΟΕ, από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως και την 31η Ιουλίου 2011.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση της ΕΕΤ, αναφέρεται ότι για το ανωτέρω χρονικό διάστημα σε κάθε τράπεζα-μέλος της έχουν υποβληθεί από 1.500 - 2.200 αιτήματα του ΣΔΟΕ, κάθε ένα από τα οποία αφορά από 1 έως και 160 προς διερεύνηση φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Από τα αιτήματα αυτά έχει ήδη απαντηθεί, κατά μέσο όρο, ποσοστό άνω του 80%, μολονότι από τις αρχές του τρέχοντος έτους παρουσιάζεται ιδιαίτερη έξαρση, διαρκώς αυξανόμενη, του αριθμού των αιτημάτων για άρση του τραπεζικού απορρήτου.

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται αύξηση της τάξεως του 550% για το πρώτο επτάμηνο του 2011, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010, ενώ τα αιτήματα από το ΣΔΟΕ αποτελούν πλέον το 60% περίπου των συνολικών αιτημάτων άρσης απορρήτου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το έτος 2010 δεν ξεπερνούσε το 17%.

Πλέον των προαναφερόμενων, επισημαίνεται η ιδιαίτερη αύξηση που εμφανίζεται στα αιτήματα δεσμεύσεων λογαριασμών από τον εν λόγω φορέα, τα οποία για το επτάμηνο 2011 εμφανίζονται αυξημένα σε ποσοστό περίπου 400% σε σχέση με αυτά που παραλήφθηκαν σε όλη τη διάρκεια του 2010.

Είναι αυτονόητο ότι, η αποτελεσματικότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων στην έγκαιρη απάντηση των αιτημάτων του ΣΔΟΕ, όπως και κάθε άλλης εκ της νομοθεσίας αρχής, συναρτάται ευθέως από την ποιότητα και πληρότητα του αιτήματος, που επιτρέπουν ή όχι την άμεση εκ μέρους τους έναρξη της σχετικής έρευνας, καθώς και την πολυπλοκότητα των αιτούμενων στοιχείων, αναφέρει η ΕΕΤ.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΕΕΤ υποβάλλει ήδη συγκεκριμένες προτάσεις της προς την ηγεσία του ΣΔΟΕ, για την τυποποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της διαδικασίας, ώστε να συντμηθεί περαιτέρω ο χρόνος ανταπόκρισης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Επισημαίνεται τέλος ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο news247.gr, τα πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αιτημάτων του ΣΔΟΕ, έχουν διαθέσει, ειδικά προς το σκοπό αυτό, σημαντικό ύψος ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.