Από την ημερομηνία αυτή ξεκινάει η λειτουργία της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, δικηγόροι και ελεγκτές θα συνάπτουν 6μηνες συμβάσεις με το Δημόσιο και θα βγαίνουν στο κυνήγι για την εντοπισμό οφειλετών, που χρωστούν στο Δημόσιο ποσά άνω των 150.000 ευρώ, χωρίς να αποκλείονται και μικρότερα ποσά.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, η Επιχειρησιακή Μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων θα παίρνει τις προς έλεγχο υποθέσεις από τις Δημόσιες υπηρεσίες και θα τις παρουσιάζει -τουλάχιστον μια φορά το χρόνο- στους ελεγκτές.

Εν συνεχεία, εκείνοι θα εκδηλώνουν προτίμηση για κάθε υπόθεση που ενδιαφέρονται και θα γίνεται ανάθεση, στην εταιρεία που θα επιλέξει η Επιχειρησιακή Μονάδα, πράγμα που σημαίνει, ότι θα μεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αυτή μέχρι την ανάθεση της υπόθεσης σε κάποια εισπρακτική εταιρεία.

Προϋπόθεση για μια εταιρεία να αναλάβει την είσπραξη οφειλών είναι αυτή και το προσωπικό της να μην σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με την επιχείρηση ή το πρόσωπο του οφειλέτη και να μην αναλάβουν υποθέσεις του για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Η αμοιβή τους θα κυμαίνεται από 200 έως 1000 ευρώ για κάθε υπόθεση ελέγχου και η πληρωμή θα γίνεται βάσει τεσσάρων διαφορετικών κριτηρίων.

Εάν η υπόθεση τελειώσει χωρίς να υπάρξει είσπραξη ή κάποια πληροφορία για περιουσιακό στοιχείο, θα εισπράττει πάγια αποζημίωση 200 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Εάν η υπόθεση τελειώσει χωρίς να υπάρξει είσπραξη αλλά υπάρξει κάποια πληροφορία για περιουσιακό στοιχείο ή που θα βοηθήσει σε μελλοντικούς ελέγχους, θα εισπράττει πάγια αποζημίωση 500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Εάν η υπόθεση τελειώσει με είσπραξη μέρους ή συνόλου της οφειλής θα εισπράττει πάγια αποζημίωση 1.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.