Στο πλαίσιο των συνενώσεων των εφοριών και της αναδιοργάνωσης των οικονομικών υπηρεσιών, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου από 1η Νοεμβρίου 2011 κλείνουν άλλες έξι εφορίες.

Συγκεκριμένα, αναστέλλεται η λειτουργία των εφοριών Β΄που λειτουργούν στα Χανιά καθώς επίσης και στα Ιωάννινα, την Καβάλα, τον Βόλο, την Ξάνθη και την Κατερίνη ενώ η αρμοδιότητά τους μεταφέρεται στις αντίστοιχες εφορίες (Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες)  Α΄ που υπάρχουν σε αυτές τις πόλεις.

Από την ίδια ημερομηνία η Α' Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χανίων μετονομάζεται σε Δ.Ο.Υ. Χανίων, ενώ αντίστοιχες μετονομασίες θα γίνουν και στις άλλες πέντε εφορίες.

Οι οργανικές θέσεις των ΔΟΥ, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, περιέρχονται στις ΔΟΥ, στις οποίες μεταφέρεται η κατά τόπον και καθ’ύλην αρμοδιότητα τους, προσαυξάνοντας, αντίστοιχα, τις οργανικές θέσεις αυτών.

Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών.

Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών.

Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της ΔΟΥ υποδοχής.