Με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (Ιούνιος 2011), ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, όσοι θεμελιώνουν δικαιώματα για χρήση νερού απο επιφανειακές ή υπόγειες πηγές, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν αίτηση για την χορήγηση της σχετικής άδειας.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναγράφονται τα εξής :

" Σαν υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού ορίζονται όλες οι χρήσεις από επιφανειακά (ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά, παράκτια) ή υπόγεια νερά, εφόσον προϋφίσταται της 20-12-2005 και είτε δεν έχουν άδεια εν γένει, είτε η υπάρχουσα άδεια έχει λήξει, είτε δεν αναφέρεται στην άδεια η χρονική διάρκεια ισχύος της.

Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, εντός δώδεκα (12) μηνών και ειδικά για τις αρδευτικές γεωτρήσεις εντός έξη μηνών από την έναρξη ισχύος της νομοθετικής ρύθμισης (ΚΥΑ οικ. 150559/10-6-2011 ΦΕΚ 1440/Β/16-6-2011), υποβάλλοντας αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Υδάτων (Τμήμα υδροοικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης) μαζί με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της ΚΥΑ δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση χορήγησης της άδειας μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα αλλά υποβληθεί εντός δύο (2) ετών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, η άδεια μπορεί να εκδοθεί, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, μόνο αφού επιβληθούν και εισπραχθούν τα προβλεπόμενα, από την ισχύουσα νομοθεσία, πρόστιμα.

 Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση δε που όλες οι προθεσμίες παρέλθουν άπρακτες η αρμόδια υπηρεσία Υδάτων υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και τη παύση της λειτουργίας της δραστηριότητας, σε περίπτωση δε γεώτρησης στη σφράγιση και καταστροφή της (άρθρο 3 παρ. 2).

Σε περίπτωση που για το υφιστάμενο έργο ή τη δραστηριότητα αξιοποίησης υφιστάμενου δικαιώματος χρήσης νερού, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η διαδικασία αυτή θα γίνεται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ. Ειδικά για τις υφιστάμενες αρδευτικές γεωτρήσεις, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, με ετήσια αντλούμενη ποσότητα νερού μικρότερης ή ίσης των 100.000 κ.μ. ανεξαρτήτως βάθους, θα συντάσσεται μόνο περιβαλλοντική έκθεση από τον ενδιαφερόμενο ή τον τεχνικό εκπρόσωπο του, η οποία θα υποβάλλεται και θα εξετάζεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Οι άδειες για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μετά τη διαβίβαση της εισήγησης και του πλήρους φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης, προς την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία διαμορφώνει την τελική εισήγηση περί χορήγησης ή μη της άδειας.

Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται για τη τήρηση των σχετικών όρων.

Ο έλεγχος τήρησης των όρων των αδειών που εκδίδονται, καθώς και η επιβολή των κυρώσεων ασκείται από την αρμόδια Υπηρεσία Υδάτων όπως εκάστοτε ισχύει. Στους παραβάτες των όρων και των περιορισμών των εκδιδομένων αδειών επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται από το Τμήμα Υδροοικονομίας της Περιφέρειας (αρμόδια υπηρεσία για την κατάθεση και εξέταση της αίτησης) τηλ. 2813410132,133 και από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας) τηλ. 2813404162."