Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου και στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει το έργο επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού των Χανίων συνολικού προυπολογισμού 1.330.000 ευρώ (με ΦΠΑ).

Το έργο υπο τον τίτλο «AYΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑ 10,000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ» με υποέργο την «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 48.514,10 €
β) κατηγορία ΗΜ με προϋπολογισμό 857.864,26€ και
γ) κατηγορία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 150.000 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,Συγγραφή Υποχρεώσεων, κλπ.) από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Χανίων, στο Πιθάρι Ακρωτηρίου (κτίριο πρώην Δημαρχείου Ακρωτηρίου), μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2011.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα.

Πληροφορίες στην Δ.Ε.Υ.Α.Χανίων (τηλ.: 28210-36240) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax επικοινωνίας 28210 36288, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κα Βλησίδη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χανίων, την 8η Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.