Σε τροποποιήσεις του ισχύοντος νόμου για τις οδικές μεταφορές, προχώρησε ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννης Ραγκούσης και τις οποίες παρουσίασε την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα περιληφθούν σε ένα ενιαίο νομοσχέδιο με την απελευθέρωση των ταξί.

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις αυτές, μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι:

- Η μεταβατική περίοδος για την πλήρη απελευθέρωση του συγκεκριμένου επαγγέλματος λήγει την 1η Ιανουαρίου 2012 και όχι τον Ιούλιο του 2013, όπως προέβλεπε ο νόμος Ρέππα.

- Δεν ισχύει η μεταβατική περίοδος για τη σταδιακή απομείωση της εισφοράς κατά 30% την 1/1/2011, κατά 35% τον Ιανουάριο του 2012 και κατά 35% το 2013. Με την τροποποίηση η μείωση λαμβάνει χώρα κατά 30% επί του αρχικού ποσού την 1η Ιανουαρίου 2011 και κατά 70% την 31η Δεκεμβρίου 2011.

- Οι μεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν και εθνικές οδικές μεταφορές με την ίδια άδεια.

- Τα Φ.Δ.Χ. ανάλογα με το μεταφερόμενο είδος διακρίνονται σε ΦΔΧ ειδικού φόρτου και Φ.Δ.Χ. κοινού φόρτου.

- Φ.Δ.Χ. ειδικού φόρτου χαρακτηρίζονται τα οχήματα που φέρουν ειδικό αμάξωμα μόνιμα και σταθερά συνδεδεμένο με το πλαίσιο, κατάλληλα για την υποδοχή και μεταφορά ορισμένης κατηγορίας ομοειδών αγαθών ή υλικών και ακατάλληλων για την εκτέλεση άλλου έργου, όπως είναι τα πάσης φύσεως βυτιοφόρα, αυτοκίνητα μεταφοράς αυτοκινήτων, ζώων, κρεάτων, εμπορευματοκιβωτίων, αποβλήτων, ψυγεία, γερανοφόρα και μεταφοράς αίματος/πλάσματος

- Φ.Δ.Χ. κοινού φόρτου χαρακτηρίζονται τα οχήματα που είναι κατάλληλα για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή πραγμάτων ή γενικά αγαθών τα οποία δεν απαιτούν ειδικού φόρτου όχημα για τη μεταφορά τους. Τα οχήματα της κατηγορίας αυτής μπορούν να φέρουν ανυψωτικό μηχανισμό για τη φόρτωση και εκφόρτωση των διακινούμενων, με το όχημα, εμπορευμάτων.

- Η μετατροπή της κατηγορίας Φ.Δ.Χ αυτοκινήτων, κοινού ή ειδικού φόρτου, από μια κατηγορία σε άλλη είναι ελεύθερη, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

- Οι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., που έχουν συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και οι μεταφορικές επιχειρήσεις, εντάσσονται στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους, την αγορά γηπέδων για τη δημιουργία αποθηκευτικών χώρων, χώρων στάθμευσης και συνεργείων, την εισαγωγή συστημάτων τηλεματικής και επικοινωνιών και άλλων.

- Σε περίπτωση λύσης για οποιαδήποτε αιτία των μεταφορικών εταιρειών τα Φ.Δ.Χ. που ανήκουν σε αυτές κατά κυριότητα με την άδεια κυκλοφορίας τους, μεταβιβάζονται στους μετόχους ή εταίρους της εταιρίας χωρίς την καταβολή του φόρου.

- Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δημιουργείται ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων («Ε.Μ.Μ.Ε.»). Το Μητρώο αυτό ενημερώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών κάθε περιφέρειας και είναι προσβάσιμο από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

- Επιτρέπεται οι μεταφορικές επιχειρήσεις που εκτελούν εθνικές ή διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές να θέτουν σε κυκλοφορία, για κάθε ρυμουλκό όχημα Δ.Χ. που κατέχουν, απεριόριστο αριθμό ρυμουλκούμενων οχημάτων. Για τα οχήματα αυτά εκδίδονται αντίστοιχες άδειες κυκλοφορίας.

in.gr