Κέρδη προ φόρων και προ απομείωσης επενδυτικού χαρτοφυλακίου (Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, μετοχών και Αμοιβαίων Κεφαλαίων) ύψους 50,4 εκατ. ευρώ παρουσίασε στο πρώτο εξάμηνο του έτους η Εθνική Ασφαλιστική, έναντι ζημιών 18 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Η προσμέτρηση της απομείωσης της κερδοφορίας της Εταιρίας κυρίως λόγω συμμετοχής της στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων ιδιωτών PSI, οδηγεί στις 30.06.2011 σε αρνητικό αποτέλεσμα προ φόρων ύψους 78 εκατ. ευρώ σε σχέση με 24 εκατ. ευρώ ζημίες στις 30.06.2010.

Επισημαίνεται ότι η ζημιά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την συμμετοχή της στο εθελοντικό πρόγραμμα ανταλλαγής (PSI) ανήλθε σε 103 εκατ. ευρώ και η επιβάρυνση του χαρτοφυλακίου της εταιρίας από απομείωση επενδύσεων σε μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια για το πρώτο εξάμηνο του 2011 είναι 25 εκατ. ευρώ, έναντι 6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2010.

in.gr