Το "πράσινο φως" άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας –μετά τις καταδικαστικές για τη χώρα μας αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ)– για την επάνδρωση των πλοίων που φέρουν ελληνική σημαία με Ευρωπαίους πλοιάρχους και υποπλοιάρχους.

Το σχέδιο του ΠΔ, που κατατέθηκε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, προβλέπει ότι οι υπήκοοι των κρατών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών πλην Ελβετίας που έχουν την ιδιότητα του ναυτικού έχουν την ίδια δυνατότητα προσβάσεως σε θέσεις εργασίας επί ελληνικών εμπορικών πλοίων, συμπεριλαμβανόμενου και των θέσεων πλοιάρχου και υποπλοιάρχου.

Η Ελλάδα, οδηγήθηκε στην αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας κατόπιν δύο καταδικαστικών αποφάσεων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς η απαίτηση ελληνικής ιθαγένειας για την πρόσβαση στις θέσεις πλοιάρχου και υποπλοιάρχου στα υπό ελληνική σημαία πλοία, έρχεται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις της απέναντι στην κοινότητα.

Η Ελλάδα, προκειμένου να στηρίξει τη θέση της ενώπιον του ΔΕΚ περί υποχρεωτικής ελληνικής ιθαγένειας των πλοιάρχων και υποπλοιάρχων των υπό ελληνική σημαία πλοίων, ισχυρίσθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι «λόγω της γεωγραφικής θέσεώς της και του νησιωτικού χαρακτήρα της, προβλέπεται ότι τα υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία μπορεί να κληθούν να συμμετάσχουν στην άμυνα της χώρας και στην αντιμετώπιση κρίσεων σε καταστάσεις που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας και σημαντικών δημοσίων αγαθών, κατά δε το ελληνικό δίκαιο, οι προνομίες δημόσιας εξουσίας που απονέμονται στον πλοίαρχο και στον υποπλοίαρχο συνδέονται με τη διατήρηση της ασφάλειας επί του πλοίου, με την άσκηση αστυνομικών καθηκόντων συνοδευόμενων από ανακριτικές εξουσίες, με την άσκηση καταναγκασμού ή την επιβολή κυρώσεων και με την άσκηση αρμοδιοτήτων συμβολαιογράφου και ληξίαρχου». Οι θέσεις αυτές της ελληνικής κυβέρνησης δεν έγιναν δεκτές από το ΔΕΚ.

Ωστόσο, ως προϋπόθεση τέθηκε η επαρκής κατανόηση της ελληνικής γλώσσας προς εξασφάλιση της επικοινωνίας με τις ελληνικές αρχές και κατανόησης της ελληνικής ναυτιλιακής νομοθεσίας.

Εάν το υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων θέλει σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επανδρώνονται τα πλοία με Έλληνα πλοίαρχο και υποπλοίαρχο, πρέπει να προσθέσει διάταξη με την οποία να ορίζει τις συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις που απαιτείται η ελληνική ιθαγένεια για την πρόσβαση στις θέσεις του πλοιάρχου και υποπλοιάρχου.