Η Αναπτυξιακή Κρήτης εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητα την περιφέρεια Κρήτης, ενημερώνει στους υποψήφιους επενδυτές ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ότι η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «ΝΕΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» τροποποιείται και παρατείνεται την 14η ώρα (02:00 μμ) της ΤΡΙΤΗΣ 1η Νοεμβρίου 2011.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα προϋπολογιζόμενης δημόσιας επιχορήγησης 30_εκ._€, αποτελεί σημείο αναφοράς για την καινοτομική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αφού παρέχονται κίνητρα σε κάθε άνεργο, μισθωτό ή ελεύθερο επαγγελματία άνω των 18 ετών (με bonus 10% στη βαθμολόγηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας), να ιδρύσει επιχείρηση μετατρέποντας την ιδέα του σε επιχειρηματική καινοτομία.

Στο ίδιο πλαίσιο ενισχύονται και οι υφιστάμενες νέες μικρές ή πολύ μικρές καθώς και νεοσύστατες επιχειρήσεις, που διαθέτουν ή προτίθενται να αποκτήσουν τουλάχιστον ένα επιλέξιμο ΚΑΔ του προγράμματος, ώστε να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και διαδικασίες κλπ. Στις επιλέξιμες δαπάνες καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, από το μηχανολογικό εξοπλισμό, ICT (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών), διαμόρφωση εγκαταστάσεων μέχρι συμβουλευτική υποστήριξη, ανάπτυξη πρωτοτύπων, πιστοποίηση συστημάτων, προβολή, ενώ τα όρια του προϋπολογισμού κάθε επένδυσης δύνανται να είναι από 30.000,00€ έως 300.000,00€ για τον τομέα της μεταποίησης ή από 20.000,00€ έως 200.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια λοιπών επιλέξιμων κλάδων.

Η δημόσια επιχορήγηση ανέρχεται στο 60% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι έχει εκδοθεί φυλλάδιο ερωτήσεων - απαντήσεων (FAQs) το οποίο παρέχει σημαντικές διευκρινίσεις για την ορθολογικότερη υλοποίηση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων το οποίο μπορείτε να μεταφορτώσετε σε αρχείο PDF μέσω του συνδέσμου http://www.ank.gr/gr/index.asp?p=1-258, ενώ για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, την διαδικασία υποβολής προτάσεων και τον οδηγό του προγράμματος μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα http://www.ank.gr/gr/index.asp?p=1-254.