Στο πλαίσιο του Άξονα 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 -2013, με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, προσκαλούνται οι Δήμοι της Περιφέρειας Κρήτης, για την υποβολή Ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) που σκοπό έχουν τη βελτίωση  της ελκυστικότητάς των περιοχών της ενδοχώρας της Κρήτης,  καθώς και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μέσω της  αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους.

Ένα  Σχέδιο δύναται να έχει χωρικό  ή θεματικό χαρακτήρα .

  1. Ένα χωρικό ΟΣΑΠΥ εφαρμόζεται σε μια σαφώς οριοθετημένη μη αστική περιοχή του  Δήμου της οποίας η ολοκληρωμένη ανάπτυξη επιδιώκεται και συγκροτείται από ένα πλέγμα περεμβάσεων/έργων.
  2.  Ένα θεματικό  Σχέδιο δύναται να εφαρμόζεται σε μέρος ή στο σύνολο της επικράτειας ενός Δήμου και εξυπηρετεί μια αναπτυξιακή κατεύθυνση. Ένα θεματικό Σχέδιο συγκροτείται από ένα πλέγμα περεμβάσεων/έργων που εμπίπτουν σε ένα Τομέα Παρέμβασης (π.χ. Σχέδια με προσανατολισμό στον πολιτισμό, στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος κλπ)

Ένας Δήμος δύναται να υποβάλει ένα και μόνο Σχεδίου χωρικής ή θεματικής εμβέλειας ενώ μπορούν να συνεργαστούν περισσότεροι από ένας Δήμοι για την κοινή υποβολή ενός Σχεδίου.

Η πρόσκληση αφορά σχέδια προϋπολογισμού 40.000.000 ΕΥΡΩ που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Ως ημερομηνία υποβολής των Σχεδίων ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2011.

Για την καλύτερη ενημέρωση των Δήμων η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή οργανώνει συνάντηση ενημέρωσης την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 10.00 π.μ, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.