Περισσότερες εξαιρέσεις από τον κεφαλικό φόρο, από όσες είχε αρχικά διαφανεί, αποκαλύπτει η … διασταλτική εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών με την οποία εξειδικεύει πότε τελικώς ένας άνεργος πληρώνει και πότε όχι την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Βάσει των νέων οδηγιών και όπως δημοσιεύει το protothema.gr, ούτε το πραγματικό εισόδημα αλλά ούτε και το τεκμαρτό θα λαμβάνεται υπόψιν για την επιβολή της ειδικής εισφοράς, εάν κάποιος είναι άνεργος.

Οι προϋποθέσεις για να απαλλαγεί ένας άνεργος από την καταβολή της ειδικής εισφοράς, είναι οι εξής :

- να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ ή να λαμβάνει επίδομα ανεργίας από αυτόν και όχι από άλλα ταμεία (πχ. NAT). Σε καμία άλλη περίπτωση δεν έχει την απαλλαγή.

- οι προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την 31/08/2011, ημερομηνία έκδοσης των πρώτων εκκαθαριστικών

- ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλλει αίτηση-ένσταση στη Δ.Ο.Υ. εάν η επιδότησή του έχει αρχίσει πριν την 31/08/2011. 

- να μην έχει κατά την χρήση 2011 καθόλου εισοδήματα άλλης πηγής, έστω και μικρού ποσού, γεγονός που το δηλώνει υπεύθυνα ο φορολογούμενος και θα ελεγχθεί κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης του χρόνου.

Ωστόσο μπαίνουν και νέες παγίδες για ορισμένες άλλες ευπαθείς ομάδες, όπως οι στρατευμένοι.

Συγκεκριμένα προσδιορίζονται τα εξής:

* από την εισφορά απαλλάσσεται μεν η επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ αλλά όχι και τυχόν άλλες ειδικές επιδοτήσεις, ακόμη κι αν καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ, ή από άλλα Ταμεία και Οργανισμούς.

* η εξαίρεση επεκτείνεται και στα πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες ποσοστού και ογδόντα τοις εκατό (80%), ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εισφορών και Τέλους Επιτηδεύματος ο φορολογούμενος μπορεί να ασκήσει κατά του σημειώματος αυτού, μόνο προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, χωρίς όμως να αναστέλλεται η καταβολή του βεβαιωθέντος ποσού.

Επίσης

* φορολογούμενος που διέκοψε την εργασία του για να εκπληρώσει την στρατιωτική του θητεία, εξαιρείται της εισφοράς αλληλεγγύης όσο διάστημα εκπληρώνει την υποχρέωση του προς την πολιτεία, αλλά μόνο με την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο της βεβαίωσης δεν έχει κανένα πραγματικό εισόδημα (ενοίκιο, έσοδα από πωλήσεις πχ λαδιού κλπ)

* σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, οι κληρονόμοι του ευθύνονται για την καταβολή του κεφαλικού φόρου του νεκρού, και ανάλογα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.