Η εκλογική επιτροπή καλεί τα μέλη του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου να λάβουν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2011, στα γραφεία του Επιμελητηρίου, ως εξής: α) την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011 από ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 21.00 μ.μ., β) το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011 από ώρα 09.00 π.μ. μέχρι ώρα 14.00 μ.μ.

Από τις εκλογές θα αναδειχθεί Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από 21 μέλη. Ο αριθμός των αντιπροσώπων από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου που θα εκλεγεί έχει ως εξής:

α) Τμήμα Εμπορικό: αριθμός αντιπροσώπων 6, β) Τμήμα Μεταποιητικό: αριθμός αντιπροσώπων 6, γ) Τμήμα Υπηρεσιών: αριθμός αντιπροσώπων 5, δ) Τμήμα Τουριστικό: αριθμός αντιπροσώπων 4.Κατάλογος των εγγεγραμμένων μελών έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων καθώς και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου (www.eber.gr ), από τον οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορηθούν το τμήμα κατάταξής τους. Όσον αφορά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την υπηρεσία του Επιμελητηρίου.

Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου, εφόσον έχουν εγγραφεί στα μητρώα του μέχρι και 1 Δεκεμβρίου 2010 και έχουν εξοφλήσει τις καθυστερούμενες συνδρομές τους μέχρι και του έτους 2010 το αργότερο μέχρι και 11 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14.30 μ.μ.

Τα νομικά πρόσωπα - μέλη του Επιμελητηρίου (εταιρείες προσωπικές, κεφαλαιουχικές, συνεταιρισμοί) και τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων που εδρεύουν σε άλλο νομό, θα πρέπει να υποβάλουν στην εκλογική επιτροπή τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα το αργότερο μέχρι και 24 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14.30 μ.μ. Η εξουσιοδότηση των εκπροσώπων γίνεται σε ειδικό έντυπο που έχει συντάξει η εκλογική επιτροπή.

Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν το αξίωμα του συμβούλου κατέρχονται στις εκλογές είτε κατά συνδυασμούς είτε μεμονωμένοι. Εκλόγιμοι είναι οι έχοντες τα προσόντα του εκλογέα και διατελέσαντες μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται στην εκλογική επιτροπή, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, το αργότερο μέχρι και 16 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14.30 μ.μ. Στις αιτήσεις επισυνάπτεται γραμμάτιο είσπραξης από το ταμείο του Επιμελητηρίου ποσού 50 ευρώ για κάθε υποψήφιο (περισσότερες πληροφορίες στο Επιμελητήριο, τηλ. 28310 22214).